bild10

Boken, syftar till ”Marknadsundersökning – en handbok” skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans med Lars Christensen och Lars Haglund. Författarna såg behovet av en grundlig metodbok i hur man gör en undersökning – från idé och problemformulering till resultat och presentation. Som skrivet i bokens första stycke:

”Det hävdas ofta att vi lever i ett informationssamhälle där den framtida konkurrenskraften i hög uträckning bygger på vår förmåga att sortera ut rätt information i det överflöd av information som finns tillgänglig. […] förändringstakten i samhället ökar, vilket gör att ny information och kunskap snabbt föråldras, blir förlegad och ibland till och med felaktig. Det krävs därför inte nödvändigtvis att du har mycket information för att förstå din omvärld, snarare att du har rätt information som är anpassad till det sammanhang och den tid där du befinner dig.” (2016, uppl. 4., s. 9)

Genom en undersökning kan alltså rätt information anskaffas, utifrån ens eget intresseområde och behov. Det gäller bara att göra en välarbetad undersökning, med genomtänkta beslut rakt igenom undersökningsprocessen, och man får ett användbart och relevant resultat. ”Marknadsundersökning – en handbok” skrevs redan 1998 men omarbetades under 2016 till upplaga 4.1. I samband med detta har 8 kortare artiklar blivit en artikelserie, utifrån kapitel i boken. Teman som tas upp är:

  1. Vad är en undersökning?
  2. Att välja metod
  3. Ansatsen
  4. Sekundär och Primärdata
  5. Data: enkät och intervju
  6. Data: Observation och experiment
  7. Urval
  8. Analys och resultat

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Till tre av artiklarna finns det också visualisering av innehållet genom filmer. Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Del 1

Vad är en undersökning?

”Dina kunder, leverantörer, konsumenter, användare, konkurrenter och återförsäljare
har information och kunskap om just din bransch och verksamhet. Går du i tankar som;
”hur kan min bransch förbättras – hur kan vår verksamhet bli bättre?…”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 2

Att välja metod

”Olika undersökningar kräver olika metoder,
men hur får du en skräddarsydd metod? Det beror på vilken
teoretisk referensram,data och ansats som väljs och hur de används…”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 3

Ansatsen

”De olika ansatserna skiljer sig åt genom sina specifika kännetecken och de väljs
för att passa undersökningens syfte och problemställning. Det finns inte en som är bättre än de andra,
då alla har sina positiva och negativa aspekter…”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 4

Sekundär- och primärdata

”Nu är det dags att söka den information som behövs för att svara på ditt syfte
och få hjälpa med att reda ut ditt problem. Det finns två typer av data som används vid undersökningar,
det ena är sekundärdata och det andra primärdata…”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 5

Enkät och intervju

”Tidigare avsnitt beskrev hur metoder väljs för att passa varje
problem- och syftesformulering. Detta avsnitt kommer att beskriva
vilka insamlingsmetoder som finns att välja mellan.”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 6

Observation och experiment

”Tidigare har vi presenterat de mest förekommande datainsamlingsmetoder,
enkäter och intervjuer, men finns det andra metoder för datainsamling?
Svaret är ja, de två kvarstående metoder heter observationer och experiment…”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 7

Urval

”Syftet med en undersökning är oftast att ta reda på hur en viss grupp av personer eller företag uppfattar en viss företeelse. Men det är oftast nästintill
omöjligt att fråga alla inom målgruppen, därför måste du göra ett urval.”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Del 8

Resultat och analys

”I detta slutliga avsnitt kommer det presenteras
hur undersökningar analyseras beroende på vilken karaktär den har,
samt hur resultat presenteras på bästa sätt.”

Vill du läsa hela artikeln?

Klicka här!

Du hittar boken här och här!

marknadsundersokning-en-handbok-1