bild9

 

 

I detta slutliga avsnitt kommer det presenteras hur undersökningar analyseras beroende på vilken karaktär den har, samt hur resultat presenteras på bästa sätt.

 

Den kvantitativa analysen

De flesta undersökningar utgår ifrån kvantitativa tvärsnittsundersökningar. Det är de statistiska sammanställningar som oftast framkommit via enkäter bestående av slutna frågor som sedan analyseras. Statistiken kan tala om kvantitativa mängder så som hur många köper en viss vara eller kvalitativa egenskaper så som attityder eller beteende.

kvant-analys

För att mätningarna ska kunna standardiseras, det vill säga att kunna jämföra olika svar och kunna analyseras statistiskt, måste undersökningens resultat omvandlas för att kunna bli bearbetade av statistiska program. Det finns olika mätskalor att utgå ifrån och hur de väljs beror på vilken typ av data som framtagits. Statistiska metoder ska alltid väljas utifrån frågorna som ska besvaras.

Under arbetet med statistiska metoder måste man hålla koll på vilken mätskala som undersökningen innehåller, då olika analysmetoder används för olika mätskalor. Mätskalorna kan ses som en översättning av svaren till siffror som ett dataprogram kan förstå och beräkna. Olika typer av svar översätts till olika typer av mätskalor med tillhörande datauppgifter. Det finns fyra typer av skalor: nominal-, ordinal-, intervall- och kvotskala.

 

Nominalskala

Använder siffror för att ge numerisk beteckning till saker som egentligen saknar det. Till exempel kön.

 

Ordinalskala

Används för att rangordna. Frågar efter attityder och inställningar.

 

Intervallskala

Även den används för att rangordna. Skalan har fasta intervallsteg men saknas en absolut nollpunkt, som till exempel tid eller temperatur.

 

Kvotskala

Kvotskala har en absolut nollpunkt och används för rangordning, av exempelvis ålder eller inkomst.

 

 

För att ytterligare analysera ett kvantitativt resultat kan ett signifikanstest göras för att fastställa resultatens pålitlighet. Hela undersökningens pålitlighet förstärks genom en granskning av felkällor och slumpmässiga fel.

 

Den kvalitativa analysen

Kvalitativa data består av text och symboler som representerar det som händer i den sociala verkligheten. Den typen av data kräver mer utrymme än den kvantitativa, samtidigt som den saknar samma valmöjlighet av standardiserade analysmetoder.

kval-analys

Kvalitativa data analyseras bäst utifrån innebörden som finns i texten och vad den representerar, en så kallad kvalitativ tolknings- och förståelseorienterad innehållsanalys. Det finns inte endast en modell att analysera utifrån, utan många olika med en del gemensamma kännetecken och samma logik. Syftet med analyserna är att kunna illustrera dolda mönster i det som studeras.

Den kvalitativa analysen kännetecknas av att den fokuserar på helheten och sammanhanget i undersökningen. Vidare utmärker den sig genom att ske samtidigt som datainsamlingen, då analysen av svaren ofta sker direkt under intervjuerna – intervjuaren kan koppla respondenternas svar till de valda teorierna och analysen sätter igång.

Även den kvalitativa analysen måste kontrolleras för att säkerställa att man undersökte det man avsåg och kontrollera pålitligheten. Trovärdigheten för en studie med kvalitativ analys ökar om man kan påvisa generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet ska kunna överföras till andra fall.

 

Presentation av data

När analysen sedan är gjord ska resultatet sammanställas och slutligen presenteras. Nu läggs taket på huset och för att man ska få med sig hela undersökningens innehåll är paketering viktigt!

hus-pdf

Innehåll och layout går hand i hand och det är viktigt att ha den som ska använda undersökningens resultat i åtanke. Hur man väljer att kommunicera resultatet av sin undersökning kommer gå i relation med hur resultatet kommer mottas. Ska det vara en skriftlig rapport, kort sammanfattad i exempelvis en infographic, en film, en muntlig presentation – möjligheterna är många. Tips är att levandegöra resultatet med tabeller, citat och andra visualiseringar. Det är av största vikt att rapporten och/eller presentationen är förståelig, konkret, intresseväckande och visuellt snygg. För hur ska innehållet kunna användas om man inte blir intresserad av innehållet?

 

Snabba tips!

  1. Genom den kvantitativa analysen kan vi få fram statistik som kan ge svar om kvantitativa mängder eller kvalitativa egenskaper.
  2. Den kvalitativa analysen tränger genom djupet och kan ge svar på frågor som statistiska generaliseringar inte kommer åt.
  3. Innehåll och layout går hand i hand, tänk på att göra resultat förståeligt, intresseväckande och visuellt snyggt! Då tar fler del av din undersöknings resultat.

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer ingående om hur undersökningar kan analyseras, rapporteras och presenteras i boken Marknadsundersökning – en handbok. Du kan också besöka attitydikarlstad.se om du vill veta mer om vad du kan få hjälp med genom en undersökning, klicka på fliken Tjänster. Du är också välkommen att ringa oss på 054-21 50 21 eller komma förbi kontoret på en kaffe på Tynäsgatan 14, i Karlstad.

 

Källa: Christensen L.; Engdahl N.; Grääs C. & Haglund L. (2016 uppl. 4). Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur: Lund

Text: Emilia Kremska och Anna Staake

Illustrationer: Sophia Lundquist