bild3

När du avgränsat ett problem och formulerat ett syfte är nästa steg att välja den metod som samspelar bäst med just din undersökning. Olika undersökningar kräver olika metoder, men hur får du en skräddarsydd metod? Det beror på vilken teoretisk referensram, data och ansats som väljs och hur de används.

metod

 

Den teoretiska referensramen

Den teoretiska referensramen ger grund för analyser och förståelser av det praktiska i undersökningen. Den hjälper att besvara undersökningsproblemet och syftet. Det är valet av teorier som dikterar hur data tolkas och analyseras, därför är det viktigt att referensramen speglar det aktuella problemet och utgörs av både teoretisk och praktisk kunskap.

Undersökaren kan få ökad förståelse om den praktiska kunskapen bland annat genom samtal och samarbete med dig som beställare.

teoretiska-referensram

 

Ansatsen

Undersökningens ansats väljs beroende på hur man vill hantera tid och rum. Rumsdimensionen handlar om att man kan välja att genomföra undersökningar på bredden eller djupet. Breddstudier fokuserar till många undersökningsenheter (större massan) och resultatet ska spegla hela populationen. Djupstudier, eller så kallade fallstudier, ser till få enheter men genom att vara ingående kan de generera bättre förståelse av det berörda fallet.

Vid tidsdimensionen gäller det att välja om undersökningen ska följa den valda företeelsen under en längre tid eller undersöka den vid ett tillfälle.

Ansatsen kommer att presenteras mer ingående i kommande avsnitt.

 

Data

Data är den genererade informationen som ska analyseras, tolkas och presenteras. Den kan framställas under längre tid eller likt en stillbild tolkas här och nu. Den kan ha en kvantitativ karaktär och bestå av siffror som ska sammanställas statistiskt och genomförs via till exempel enkäter. Den kan även ha en kvalitativ karaktär och bestå av ord och bilder som samlas in genom intervjuer för att sedan tolkas och analyseras.

Data kan även delas in i så kallade primär- och sekundärdata, vilket presenteras mer ingående i kommande avsnitt.

 

 

Snabba tips!

  1. Diskutera fram en relevant teoretisk referensram som passar till din undersökning.
  2. Fundera på hur undersökningen ska genomföras sett till tid- och rumsdimensionen.
  3. Valet av hur data ska framställas kan avgöra vilket resultat du i slutändan får, är det hur många som tycker en viss sak eller är det orsaker bakom beteenden och uppfattningar som du vill åt?

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer ingående om teoretisk referensram, ansatsen och data i boken Marknadsundersökning – en handbok. Du kan också besöka attitydikarlstad.se om du vill veta mer om vad du kan få hjälp med genom en undersökning, klicka på fliken Tjänster. Du är också välkommen att ringa oss på 054-21 50 21 eller komma förbi kontoret på en kaffe på Tynäsgatan 14, i Karlstad.

 

Källa: Christensen L.; Engdahl N.; Grääs C. & Haglund L. (2016 uppl. 4). Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur: Lund

Text: Emilia Kremska

Illustrationer: Sophia Lindqvist

 

Du hittar boken här och här!

marknadsundersokning-en-handbok-1