bild6

 

 

Tidigare avsnitt beskrev hur metoder väljs för att passa varje problem- och syftesformulering. Detta avsnitt kommer att beskriva vilka insamlingsmetoder som finns att välja mellan. Vi börjar med beskrivningen av de mest förekommande metoderna – enkäter och intervjuer.

enkat-2

Enkät

Enkäten kan samla in data från enskilda personer, grupper eller delas ut till allmänheten. Enkäterna delas in i Självadministrerande, som fylls i av respondenten, och i Intervjuadministrerande, som fylls i av intervjuaren (ergo intervjuer).

Det finns följande enkätsorter:

Postenkät

 

 

 

 

 

 

Där formuläret skickas ut. Den typen är konfidentiell, samt gör det omöjligt för intervjuaren att påverka respondenten. Den lämpar sig därför vid känsliga frågor.

Nackdelen är att genomförandet kan ta lång tid, att det är omöjligt att ställa följdfrågor eller vara säker på att respondenten fyllde i enkäten på egen hand.

 

Webbenkät

 

 

 

 

Som sprids via nätet eller sms. De är tid- och kostnadseffektiva, samt garanterar anonymitet och snabb databearbetning.

Nackdelen är att stora mängder enkäter kan leda till stort bortfall. Läs mer i kommande avsnitt om Urval.

 

Besöksenkät

 

 

 

 

Kan vara både själv- och intervjuadministrerande. Enkäten kan delas ut, till exempel genom att ”knacka dörr” eller besöka en skolklass. Fördelen är att intervjuaren har möjlighet att förtydliga frågor och att genomförandet sker snabbt och har hög svarsfrekvens. Besöksenkäter kan dock vara kostsamma och olämpliga vid känsliga frågor.

 

enkat

Intervju     

En intervju kan beskrivas som ett mer eller mindre strukturerat samtal. Intervjuer skiljer sig åt genom att vara:

Strukturerade…

utgår från en enkät med bestämda frågeområden. Dessa kan göras via telefon eller besök. Resultatet får en kvantitativ karaktär.

 

Semistrukturerade…

 

 

utgår från en lista med frågor och teman men ordningen och innehållet kan ändras beroende på respondentens svar. Resultatet får en kvalitativ karaktär.

 

Ostrukturerade…

 

 

(eller djupintervjuer) när ett område undersöks på djupet utan något förutbestämt frågeformulär eller teman. Resultatet får en kvalitativ karaktär.

 

Projektiva tekniker…

 

 

 

 

när respondenternas underliggande motiv, attityd eller känslor kring det som undersöks ska tas fram. Respondenten kan få svara i from av ”en tredje person” och vad den personen kan tänka sig göra eller tycka. Det används dock främst av psykologer eller professionellt utbildade och erfarna analytiker.

 

intervju

 

Det finns följande intervjumetoder:

Personliga intervjuer

 

 

 

 

 

 

Dessa sker mellan en intervjuare och en respondent. Den privata atmosfären ger underlag för att kunna ställa svåra frågor, kunna ställa följdfrågor och därmed få innehållsrikt material.

Nackdelen med personliga intervjuer är att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor, att intervjuaren kan påverka respondenten, att de genererar material från små urval och kan vara kostsamma.

 

Fokusgrupper

 

 

 

 

 

Hit räknas semi- eller ostrukturerade intervjuer med flera respondenter men bara en moderator. Genom det upplägget kan respondenter känna sig tryggare i grupp och starta diskussioner. Den varianten är också mer kostnadseffektiva än personliga intervjuer. Upplägget kräver moderator med erfarenhet och kunskap.

 

Panelintervjuer

 

 

 

 

Dessa har endast en respondent men flera intervjuare. Syftet är att kunna belysa ett ämne från olika vinklar. För att intervjun ska genomföras i lugn miljö trots antalet intervjuare, leds den av en huvudintervjuare, medan de övriga antecknar och får be om ordet vid behov.

 

Telefonintervjuer

 

 

 

 

 

 

 

Dessa är tid- och kostnadseffektiva och kan följas upp. De är relativt flexibla trots att de utgår ifrån ett förutbestämt frågeformulär och har högre svarsfrekvens än postenkäter när samma frågeformulär skickas ut.

Nackdelen med telefonintervjuer är att de lämpar sig vid endast lätta frågor och att det idag är många som saknar hemtelefon alternativt att de byter telefonnummer eller abonnemangstyp ofta.

 

”Påstana” intervjuer

 

 

 

Hit räknas intervjuer som genomförs ”på stan”, där förbipasserande människor tillfrågas. De har hög svarsfrekvens och är både tids- och kostnadseffektiva.

Det man får se upp med är att inte få ett snedvridet urval eller att intervjuaren inte påverkar respondenter.

 

Snabba tips!

  1. Det finns olika enkät- och intervjumetoder med sina respektive karaktärsdrag.
  2. Därför bör man tänka till vilken insamlingsmetod som passar bäst till just din undersökning.

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer ingående om enkät- och intervjumetoder i boken Marknadsundersökning – en handbok. Du kan också besöka attitydikarlstad.se om du vill veta mer om vad du kan få hjälp med genom en undersökning, klicka på fliken Tjänster. Du är också välkommen att ringa oss på 054-21 50 21 eller komma förbi kontoret på en kaffe på Tynäsgatan 14, i Karlstad.

 

Källa: Christensen L.; Engdahl N.; Grääs C. & Haglund L. (2016 uppl. 4). Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur: Lund

Text: Emilia Kremska

Illustrationer: Sophia Lundquist