bild5

Nu är det dags att söka den information som behövs för att svara på ditt syfte och få hjälpa med att reda ut ditt problem. Det finns två typer av data som används vid undersökningar, det ena är sekundärdata och det andra primärdata.

 

Sekundärdata

Sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig och som kan vara bra som referensinformation till din egen undersökning. Sekundärdata kan innefatta information från hemsidor, muntliga berättelser, mötesanteckningar, dokument, tidningsartiklar, myndighetsinformation, tidigare undersökningars resultat m.m.

insamling-av-data-sekundar

För att ta reda på vilken sekundärdata som finns kan vanlig litteratur, internetsökningar, personliga nätverk eller databaser användas. Exempel på en stor sekundärdatabas är SCB.se. Viktigt att tänka på är att alltid söka efter originalkällan, för att vara säker på att informationen du hittat faktiskt är korrekt refererad.

När man väljer att använda sekundärdata som källa är det viktigt att fastställa dess tillförlitlighet – alltså vara införstådd i den artikelns, dokumentets eller det berättades syfte, mål och metod. På så vis kan du själv avgöra om undersökningen är snedvriden och/eller felaktig.

 

Men som med allt så finns det för- och nackdelar med att använda sekundärdata till sin undersökning.

 

Positiva aspekter Negativa aspekter
Den är väldigt kostnadseffektiv.

 

 

Informationen är inte anpassad efter din undersöknings innehåll och mening. Det kan därför vara fel information på detaljnivå.

 

Den tar mindre tid.

 

 

Dina frågeställningar kan söka efter andra variabler än vad som finns i sekundärdata. T.ex. om sekundärdata inte gjort uppdelning mellan ålder och du endast kollar på ålder, eller behöver ålder som variabel i ditt resultat.

 

Det innebär också mer möjlighet till utvärdering och jämförelse.

 

Ytterligare en aspekt är att sekundärdata kan vara gammal och därmed inaktuell till din undersökning.

 

primärdata

Primärdata är all den information som du själv samlar in i undersökningen. Du kan samla in ny information genom enkäter, intervjuer, observationer eller experiment, som kommer presenteras i kommande avsnitt.

insamling-av-data

Primärdata är alltså sådan information som inte fanns innan undersökningen och som du själv skapar genom insamling. Insamlingen kan avse att få information om en viss målgrupps yrke, ålder, inkomst, socialklass, intressen, aktiviteter, värderingar, livsstil, attityder, opinioner, kunskap om respektive ämne, beteenden, avsikter och motiv med mera. Listan kan göras lång och anpassas efter just din undersöknings syfte och behov.

 

Men även primärdata har sina för- och nackdelar.

 

Positiva aspekter Negativa aspekter
Data blir anpassad efter undersökningens syfte och frågeställning.

 

Det tar lång/längre tid att samla in materialet.

 

Data är aktuell.

 

Det kostar mer, tid är pengar.

 

Du vet att du kan lita på materialet då du faktiskt samlat in och strukturerat den själv.

 

Det kräver också kunskap hos insamlaren, det är en process som du måste kunna hantera.

 

Snabba tips!

  1. Red ut och koppla till ditt syfte vilken information din undersökning behöver. Sekundär, primär eller både och?
  2. Var noga med vem som skrivit och var sekundärdata kommer ifrån – reflektera över dess tillförlitlighet.
  3. Vilken primärdatainsamling behövs för din undersökning?
  4. Väg noga för- och nackdelar med respektive data, vad behöver just du för att få ett bra resultat av din undersökning?

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer ingående vad sekundär- och primärdata är, hur man kan identifiera och utvärdera källor för sekundärdata, samt läsa en mer broderad beskrivning av sekundär- och primärdatas för- och nackdelar i boken Marknadsundersökning – en handbok. Du kan också besöka attitydikarlstad.se om du vill veta mer om vad du kan få hjälp med genom en undersökning, klicka på fliken Tjänster. Du är också välkommen att ringa oss på 054-21 50 21 eller komma förbi kontoret på Tynäsgatan 14, i Karlstad.

 

Källa: Christensen L.; Engdahl N.; Grääs C. & Haglund L. (2016 uppl. 4). Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur: Lund

Text: Anna Staake

Illustrationer: Sophia Lundquist