bild2

 

Dina kunder, leverantörer, konsumenter, användare, konkurrenter och återförsäljare har information och kunskap om just din bransch och verksamhet. Går du i tankar som; ”hur kan min bransch förbättras – hur kan vår verksamhet bli bättre?” Då kan en undersökning vara det stöd du behöver. En undersökning kan användas för att göra bättre produkter och tjänster, få kunskap om din målgrupp eller generera en mer riktad och effektiv marknadsföring.

En undersökning är kort och gott; ett systematiskt sätt att samla in, analysera och tolka information.

 

Probleminventering

Prio ett är att skaffa dig en övergripande bild av ditt problem. Du som beställare kan diskutera förväntningar på uppnådda resultat, hur du ska nå uppsatta mål och vilka det är som ska använda undersökningens resultat. Ett problem kan vara omfattande och komplext, med många relationer och kopplingar inblandade. Det är därför viktigt att avgränsa.

hus-pdf

Att tydligt definiera ett problem underlättar hela undersökningens framtida arbete, likt att lägga grunden till ett hus. Problemdefiniering lägger grunden för metodval, vilket primär- och sekundärdata som används, urval, datainsamling, analysen och till sist rapporteringen. En del i utmaningen är att avgränsa problemet, tillika att förenklat förmedla det upplevda problemet. Det gör att undersökaren kan utforma en bättre undersökning med relevant resultat.

 

Dock ska inte begränsningen vara för snäv, utan undersökningen måste kunna svara på stora delar av det upplevda problemet. En undersökning måste ha stort förklaringsvärde sett till det hela upplevda problemet, men samtidigt vara praktiskt genomförbar.

 

Syftesformulering

Att formulera ett syfte med undersökningen gör det enklare att tratta ner problemet och göra det greppbart. Syftet är till för att benämna problemet och ge undersökningen en inriktning. Om man förlorar sin väg i en undersökning ska man kunna gå tillbaka till syftet och hitta rätt igen. Hur man formulerar ett syfte beror alltid på huvudfrågan och om meningen börjar med vad, hur eller varför.

Vad?

 

Passar ett explorativt syfte, likt en upptäcktsfärd. Detta syfte är bra när du inte vet så mycket om problemet – syftet kan generera en övergripande bild av problemet.

 

Hur?

 

Passar ett deskriptivt syfte som ämnar beskriva en uppdaterad bild av problemet. Detta syfte är bra när du inte letar efter nya fenomen utan vill beskriva faktiska problem som du känner till.

 

Varför?

 

Passar ett förklarande syfte där du vill veta varför ett fenomen eller problem uppstår. Detta syfte är bra när du redan är bekant med problemet samt har en bra beskrivning av det.

Dock kan flera syften altereras för att bäst belysa problemet.

 

Snabba tips!

  1. Avgränsa och definiera problemet.
  2. Försök visualisera problemet.
    • Stylta upp i olika delar.
    • Använd bilder och/eller modeller.
  3. Formulera ett tydligt syfte kopplat till problemet.
    • Är syftet en vad-, hur- eller varför-fråga?

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer ingående om vad en undersökning är och hur du gör en problem- och syftesformulering i boken Marknadsundersökning – en handbok. Du kan också besöka attitydikarlstad.se om du vill veta mer om vad du kan få hjälp med genom en undersökning, klicka på fliken Tjänster. Du är också välkommen att ringa oss på 054-21 50 21 eller komma förbi kontoret på Tynäsgatan 14, i Karlstad.

 

Källa: Christensen L.; Engdahl N.; Grääs C. & Haglund L. (2016 uppl. 4). Marknadsundersökning – en handbok. Studentlitteratur: Lund

Text: Anna Staake

Illustrationer: Sophia Lundquist

 

Du hittar boken här och här!

marknadsundersokning-en-handbok-1