Normutveckling för att möta kunders behov av ökade insatser för jämställdhet och jämlikhet

Normutveckling för att möta kunders behov av ökade insatser för jämställdhet och jämlikhet

Attityd genomför sedan flera år tillbaka utredningar och utvärderingar för såväl privat som offentlig sektor. Intresset och behovet av att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna, miljö, jämställdhet och mångfald, ökar stadigt. Sedan tidigare har vi fördjupat och förstärkt våra kunskaper inom miljö, både i våra uppdrag och internt. Nu står normutveckling på schemat.

Ökad arbetslöshet, en könssegregerad arbetsmarknad och tydliga könsfördelningar i beslutsfattanden är för att nämna några anledningar till varför vi på Attityd väljer att kompetensutveckla vår verksamhet. Som en följd av den tragedi vi befinner oss i bedöms arbetslösheten öka mer för män än för kvinnor, och det visar sig tydligare att kvinnor har mindre att säga till om i beslutsfattandet. En följd av det är att vi ser en ökad efterfrågan hos offentliga aktörer att möta dessa utmaningar. Kraven från politiken kommer troligen öka vad gäller bland annat utvärdering av pandemin från lagens sju diskrimineringsgrunder, jämlik vård och uppföljning av skattefinansierade projekt. För den privata sektorn kan de krav som idag finns vad gällande icke-diskriminering få allt större betydelse och sätta ett större fokus på arbetsgivaren.

Detta gör att vi kompetensutvecklar vår verksamhet för att bygga ett inkluderande arbetssätt i vår organisation, utveckla nuvarande tjänsteerbjudande och inkludera dessa perspektiv i våra befintliga uppdrag.

– Normutveckling är en del av vår kompetensförsörjning och en del av ett livslångt lärande. Vi ser att detta gynnar både vår egen verksamhet, men även våra kunders då vi kan bidra med andras verksamhetsutveckling inom området, säger Nina Engdal, vd Attityd i Karlstad.

Utbildningen finansieras av Region Värmland via en så kallad omställningscheck. Omställningscheckarna är en tillfällig stödform för företag som kämpar med effekterna av coronapandemin. Attityd ansökte om bidraget och fick beviljad finansiering för att genomföra utbildningen om normer tillsammans med Up is Down.

Läs mer om vad som krävs för att ansöka om omställningscheckar från Region Värmland.

En lärandeprocess

Samtliga medarbetare deltar i den casebaserade lärprocessen som genomförs av Up is down. Utvecklingsprocessen bygger på tre workshops med fokus på att skapa insikt och lärande kring vad normer är och hur de fungerar för att sedan applicera och bygga vidare på två befintliga kundcase. Slutligen fokuserar vi på att utveckla befintliga erbjudanden utifrån den nya kunskapen kring normer. De tre Normutvecklingtillfällena arrangeras av Nina Kask på Up is down.

– Genom denna utvecklingsprocess vi vill uppmärksamma hur normer påverkar vår vardag på olika sätt. Jag vill att deltagarna ska få med sig tillräckligt för att sedan kunna se saker de själva inte reflekterat över tidigare, säger Nina Kask.

Vidare menar Nina att det är vanligt att personer inte uppfattar att det finns normer för att personen i fråga befinner sig mitt i normen. Det är därför viktigt att fråga sig när man kommer i nya sammanhang hur den nya konstellationen av människor ser ut. Genom att lyfta ämnet får man perspektiv och distans till hur verkligheten faktiskt ser ut. Som organisation är det en långsiktig utveckling för den interna affärskulturen och ett tillfälle att arbeta för få ut den fullständiga komptenen av sin personal. Likaså ger det tid för att reflektera över hur man kan utveckla sina tjänster ut ett mer normkritiskt perspektiv. Normutveckling bidrar till ett bredare perspektiv på alla delar i en verksamhet.

 

Så arbetar du med hållbarhetsaspekterna i ett projekt

Så arbetar du med hållbarhetsaspekterna i ett projekt

Att arbeta efter de tre hållbarhetsaspekterna – miljö, jämställdhet och mångfalt – är en utmaning i de flesta projekten. Det är vanligt att fastna vid det som är lätt att räkna, så som antalet kvinnor och män i styrelsen eller den procentuella minskningen av koldioxidutsläpp. Men för att uppnå ett hållbarare projekt gäller det att arbeta med hållbarhetsaspekterna i alla nivåer av projektet.

Anna Staake, analytiker hos oss på Attityd menar att det gäller att hitta den rätta planen och de rätta insatserna för just det specifika projektet, och att tänka på hållbarheten på flera nivåer.

– Jag tycker att det handlar om att arbeta med, att integrera, hållbarhetsaspekterna under projekttiden för att nå än högre kvalitet i projektresultatet, vilket också indirekt kan påverka möjligheten att nå projektmål. Att tillämpa hållbarhetsaspekterna innebär att kunskap om, och arbete med, jämställdhet, mångfald och bättre miljö påverkar projektets arbete, säger Anna Staake.

 

Hållbarhet för en godkänd projektansökan

Anna Staake, analytiker  Attityd i Karlstad

För att få beviljad finansiering av Tillväxtverket krävs det att man har integrerat hållbarhetsaspekterna i planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. I projektansökan ska det framgå hur projektet ska arbeta i hänsyn till miljön genom ett energieffektivt och energisnålt arbete. Projektet ska även ta hänsyn till hållbarhetsaspekterna jämställdhet och mångfald. Detta ska redovisas genom att bland annat visa hur varje enskild person har möjlighet att bidra med den enskildes kompetens och att “kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden.” (Tillväxtverket)

– När jag följer upp hållbarhetsaspekterna i vår externa utvärdering brukar jag granska på tre nivåer, representativiteten, genomförande och förväntat utfall – och hur de hänger ihop. Det kan handla om vilka personer som deltar, vilka resurser som nyttjas, energiförbrukning, jämställd rekrytering osv. Det kan även vara en analys av projektets aktiviteter och mål utifrån vilka konsekvenser dessa får på miljö, jämställdhet eller mångfald, säger Anna Staake.

Genom att granska i tre nivåer, det representativa, genomförandet och de förväntade effekterna kan man kontinuerligt arbeta för ett hållbart projekt.

 

Det representativa

I arbetet med hållbarhet är det viktigt att arbeta med de faktiska talen och fråga sig ”hur ser det ut i mitt projekt, i min bransch, i min arbetsgrupp”. Det kan exempelvis handla om en jämställd styrelse eller hur många tågresor en gör i relation till bilresor. De faktiska talen är ibland de som är enkla att ta fram. Men kan vara krångligare i andra fall. Beroende på projekt brukar man ha mer eller mindre koll på det representativa i ett projekt.

– Vad vi ser i nästan alla projekt är att ett projekt oftast är bra på en eller två av de tre hållbarhetsaspekterna. Ett miljöprojekt brukar ha stenkoll på miljöaspekten inom projektet, men är kanske sämre vad gäller mångfald eller jämställdhet. Då är det bra att börja ta fram tal, för att få kunskap och insikt av läget i projektet och den bransch projektet verkar inom. Det hjälper en vid planering av aktiviteter, och visar på en ambition att arbeta med dessa frågor, säger Anna Staake.

 

Projektets genomförande

Under projekttiden utformas och görs flera olika aktiviteter som i slutändan ska leda till ett gott projektutfall. Det kan röra sig om enskilda handledningar, teknisk utveckling, innovationssamverkan med många intressenter med mera. För att välja ett exempel, krävs det att inom innovationssamverkan skapa forum för interaktion och kunskapsutbyte, det sker ofta i form av konferenser eller workshops. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att reflektera kring dessa aktiviteter, bland annat transportsträckor, inköp av material, vilka som ska delta, tid och datum med mera. Det gäller att fråga sig vad som är syftet med aktiviteten, och hur man på bäst sätt gör den hållbar.

– Det gäller att se sig runt. Vilken kompetens finns det? Vilka får komma till tals? Vilka har förutsättningar till att delta? Går eventuella “missgynnanden” att undvika på något sätt? Genom att kontinuerligt utvärdera och analysera genomförda aktiviteter i projektet kan man problematisera och uppmärksamma sådana frågor för att arbeta vidare och utveckla projektet, Anna Staake.

 

De förväntade effekterna

Vid analys av ett projekts genomförande och dess förväntade resultat, utifrån ett hållbarhetsperspektiv nöjer en sig inte med att projektet ska nå sitt huvudmål om till exempel “fler företag i Värmland”. Det går att gå djupare än så. Genom analyser får man perspektiv och insikt i den faktiska effekten. Det gäller att berätta om vilka företag som projektet ska stötta; hur ser de ut, vart kommer de ifrån, vilken bransch verkar de inom, hur ser deras ledning ut, vem är VD med mera. Utifrån detta kan projektet motivera sina val, eventuellt ändra projektplan och minimera framkomna negativa konsekvenser utifrån hållbarhet.

 

Digitala möten minskar rusningstrafiken

Digitala möten minskar rusningstrafiken

”En helt seriös fråga till alla er som nu sitter i videomöten i stället för att gå på frukostmöten, seminarier och konferenser: Vad från det gamla sättet att mötas saknar ni mest?”

Så lyder frågan som Fredrik Holm, miljökonsult och skribent, slängde ut på sin Facebooksida. Med sina nästa 60 kommentarer visar inlägget att det är fler än vi på Attityd som har intresse av att diskutera den omställning vi har gått igenom. Från fysiska till digitala möten – hur det i sin tur påverkar miljön? 

Fredrik som har arbetat med miljöfrågor i över 40 år har under flera tillfällen samarbetat med oss på Attityd i uppdrag som främst handlar om miljö och kollektivtrafik. Senast vi arbetade tillsammans var i ett scenariouppdrag för projektet Green Drive Region där vi åskådliggjorde hur Inre Skandinavien kan se ut när vi har en fossilfri fordonsflotta. För några veckor sedan möttes vi av hans inlägg som vi snart såg överflödas av kommentarer. I en intervju med Fredrik förklarar han att det är följderna av Covid-19 och påverkan på rusningstrafiken som fick honom att ställa frågan till sina följare på Facebook. Rusningstrafiken är ett problem som finns i de flesta städerna och inte minst i Karlstad. I och med nya vanor och mindre resande kan nya resebeteenden även påverka trafiken.

– Under våren har folk jobbat hemifrån på ett helt annat sätt än tidigare. Detta innebär att rusningstrafiken har minskat, och om rusningstrafiken minskar kan man använda vägarna bättre, säger Fredrik.

Genom att ställa frågan till sina följare ville han ta reda på vad de anser vara fördelarna och nackdelarna med våra nya digitala arbetssätt. Vi på Attityd har under Covid-19 ställt om våra arbetssätt och fått finna nya vägar för interaktion, möten och fikaraster. Men digitala möten i all ära – vi saknar att ses!

 

Saknaden av tjatter, nyanser och fika

Fredrik Holm
Foto: Christer Höglund.

Inlägget som publicerades på Fredriks Facebooksida har väckt ett stort engagemang där nästan 60 personer delat med sig av sina åsikter.

– Jag hade aldrig väntat mig en sådan respons. Jag skulle säga att hälften applåderade åt den digitala utvecklingen. Medan hälften saknar det fysiska mötet.

Vad vi ser att människor saknar från fysiska möten är: det oplanerade samtalet, tjattrandet, en riktig fika, att prata i mun på varandra, energin i rummet, nyanserna i kroppsspråket och bekräftelsen i form av “hmm”-andet. Men trots detta har digitala möten några positiva aspekter vilka kan ha en positiv inverkan på miljön. Många Europiska länder har exempelvis, i samband med att landets lättade restriktioner valt att spärra av bilvägar och utveckla flera cykel- och gångbanor för att uppmuntra till ett resande utan fossila utsläpp. Det här är något vi möjligtvis inte sett i Sverige, men Fredrik är övertygad om att vi kommer få nya resvanor i och med att det digitala arbetssättet troligtvis kommer att fortlöpa efter pandemin.

 

Om du vill läsa mer kan du läsa Fredriks nysläppta bok “Vänd på pyramiden” där han föreslår en omvänd prioritering på vägarna. Först fotgängare, sen cyklister och sist bilister. Du finner boken här: http://www.gronabilister.se/vandpyramiden

Användardriven utveckling – för innovativt tänkande

Användardriven utveckling – för innovativt tänkande

Användardriven utveckling är en metod där vi fokuserar på de som vet bäst – användarna. I denna metod sätter vi de som använder sig utav dina tjänster eller produkter i fokus för att utveckla din verksamheten.

Användardriven utveckling för innovativa lösningar

Genom att tidigt involvera användare i utvecklingsprocessen ökar möjligheterna för bättre resultat och mer innovativa lösningar. Användaren kan involveras på flera olika sätt vid produkt- och tjänsteutveckling, till exempel genom observationer, intervjuer och enkäter. Observationer och intervjuer ger en mer djupgående förståelse för beteenden och attityder, medan enkäter fångar upp kvalitativa världen. På så sätt får man användarens perspektiv som underlag för vidare beslutsfattande. Men det finns också ett värde i att genomföra fokusgrupper där användarna står i centrum och för resonemang med varandra. Med anledning av Corona kanske det just nu inte är aktuellt med fysiska möten, men workshops och fokusgrupper kan mycket väl genomföras digitalt.

Workshops och fokusgrupper med hjälp av digitala verktyg

Användardriven utveckling i form av workshops eller fokusgrupper är ett bra komplement till exempelvis en enkät där man låter användaren tillsammans resonera och diskutera kring problemet. Det är vanligt att man genomför dessa metoder i ett fysiskt rum, men i dag sätts våra digitala kunskaper på sin spets. Kanske upplever du det som en omöjlig uppgift att samordna flera personer i samma gruppchatt där de sociala signalerna i form av bland annat kroppsspråk är svårt att avläsa? Jag tror vi alla har varit med om att man i en större utsträckning pratar i mun på varandra och upplever det som svårt att föra diskussioner när man inte träffas i en fysisk miljö. Vi har genomfört flera digitala workshops med användarna i fokus under den senaste tiden med både större och mindre grupper. Genom att ta lärdom från våra misstag och ta del av andras tips och trix har vi kunnat utveckla vårt arbete och därmed underlätta för våra deltagare. Nedan delar vi med oss av våra bästa tips för att underlätta användardriven utveckling genom digitala workshops eller fokusgrupper.

Tips inför digitala workshops och fokusgrupper för användardriven utveckling: 

  1. Se till att inte vara för många. Grupper på 3-4 personer är lagom. 
  2. Använd digitala dokument som alla kan ta del av och skriva i. Här fungerar Google Docs eller Google Presentations utmärkt.
  3. I plattformen Zoom kan man på ett enkelt sätt dela in större grupp i flera mindre grupper. På så vis kan varje enskild grupp föra resonemang på separata håll.  
  4. Bygg in så att alla kan komma till tals. För oss är den demokratiska processen viktig och att alla ska få chansen att tänka själv – alla ska resonera själva för att sedan bidra till den gemensamma bilden. 

Vi är helt övertygade om att Corona kommer ha en positiv effekt på våra framtida möten och resande. Vi ser fram emot smarta val kring när vi väljer digitala eller fysiska möten.

Sommarhälsning

Sommarhälsning

Sommar, sol och lediga dagar! Är du redo för att ladda om batterierna och möta vad sommaren har att erbjuda?

Vi på Attityd stänger kontoret under juli månad och byter knappande tangenter mot fåglarnas kvitter, kontorsstolen mot solstolen och eftermiddagsfikat mot eftermiddagsdoppet. I sommar semestrar vi inom Sveriges gränser där cykling efter klaraälvsleden och kubb på bakgården står med i semesterplaneringen.

Hemestra, det vill säga semester på hemmaplan, är kanske årets nyord. Överallt ser vi tendenser på att man börjar rusta upp, inte bara hemberedskapen inför kris, utan även för att kunna aktivera sig på hemmaplan. Man investerar i tält, spanar in outforskade områden och söker efter sommarens nya smultronställe. En sommar där vi inte bara tar extra hänsyn till avståndet och njuter av sällskapet på avstånd. Vi ser även till att vara rädd om vår miljö. Äventyret ligger många gånger närmare än vad bilen behöver ta oss!

Jag har frågat runt bland personalen på Attityd om deras bästa tips under sommaren.

Nina Engdahl VD Attityd i Karlstad

Sommarens äventyr

Sommarens bästa utflykt innehåller rörelse. Lyckoforskningen visar att man blir lyckligare av att röra på sig och det är också bevisat att vi mår bra av att vistas i skogen. Så mitt bästa utflyktstips är en vandring i skogen. Lägg därtill vatten och min lycka är gjord. Värmland kryllar av vackra platser som motsvarar detta, men en favorit är Glaskogen. Gör en dagsutflykt eller varför inte sova över i ett vindskydd och vakna till fågelsång innan du tar ett morgondopp i Stora Gla. Jag blir lycklig bara av att skriva detta tips! Å vill du ha en bok att läsa vid lägerelden så tipsar jag om Micael Dahléns En liten bok om lycka. Ha nu en riktigt härlig sommar!

Sommarens läsning

Jag vill tipsa om boken Ljuset vi inte ser av Anthony Doerr. Den handlar om både människoöden, vänskap och ondska. Den utspelar sig under andra världskriget där vi får följa två personer – den nyligen blinda flickan Marie-Laure och barnhemspojken Werner. Jag tycker boken har både en fantastisk historia och ett så vackert språk. Den passar också bra till sommarläsning då den är uppbyggd av många små kapitel sprängfyllda av berättande vilket gör att du kan släppa boken för en lur i hängmattan eller ett snabbt avsvalkande dopp när du är på stranden. För snabbt vill du ta doppet då du kommer vilja tillbaka till boken och läsa vidare!

Pernilla

Carin Grääs Attityd i Karlstad Minöcertifiering

Carin

Sommarens sällskapsspel

En vanlig kortlek kommer man långt med, där Plump är vår favorit!

Viktigaste på semestern

Rabarberpaj med vaniljglass är sommar för mig! Och så rekommenderar jag en utflykt till Bjurbäckens slussar där man bör äta räksmörgåsen på kaféet!

Linn

Anna

Årets sommardänga

Även om jag tror att The Weeknds Blinding Lights kommer fortsätta spelas på varenda förfest, löprunda och TikTok-video, uppskattas alltid gamla klassiker såsom Hej hej Monica, Dansa Pausa och Mister Cool!

Sommarens ”testa på för första gången”

Jag tänker ta mig ut till Skutberges nyöppnade höghöjdsbana och testa på det för första gånger. Har hört att det ska vara kul för både stora och små!

Mikaela

Attityd på uppdrag av MSB

Attityd på uppdrag av MSB

Under maj månad har vi på uppdrag av MSB gjort en utvärdering av hur allmänhetens syn på hemberedskap och det egen ansvaret påverkats i och med coranakrisen. Resultatet visar att majoriteten anser att myndigheten har ålagt allmänheten ett rimligt ansvar för att minska smittspridningen och att pandemin har inneburit insikter om att stärka sin hemberedskap till framtida kriser.

De äldre, 65-74 år, tycker i högre grad att ansvaret som myndigheterna har ålagt allmänheten är rimligt,
93%. Främst jämfört med den yngsta målgruppen 18-29 år (78%). De yngre är även den målgrupp som anser i lägre grad att coronakrisen har förändrat synen på det egna ansvaret.

Kvinnor anser i större utsträckning än män att deras uppfattning kring hemberedskapen har förändrats. 52% av kvinnorna tycker att hemberedskap har blivit viktigare jämfört med män, 44%.

Undersökningen baseras på drygt 1000 respondenter under perioden 8 och 13 maj.

Vill du läsa mer så finns rapporten både i sin helhet och en sammanfattning på MSB:s hemsida: https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/maj/skillnader-mellan-kvinnors-och-mans-attityder-till-sakerhet-och-beredskap/

”Statistik – ett bra verktyg i samhället”

”Statistik – ett bra verktyg i samhället”

Det finns många olika fall där statistik används för att förvränga bilden av verkligheten. Där statistiska diagram tenderar att visa på större likheter eller skillnader än vad det faktiskt är. Men precis som Borg och Westerlund (2014) uttrycker det kan ”statistik också vara ett oerhört viktigt redskap som låter oss lyfta lite på den slöja som ibland skymmer verkligheten för oss.”  

 

Statistik får allt större utrymme  

Det allmänna intresset för statistik har ökat under den senaste tiden och vi kan se en trend för användningen av statistik både i politiska sammanhang och i argument bland privata företag. Forskare och statistiker arbetar dagligen med olika metoder för att få insikt och ökad förståelse om beteenden och attityder. Den ökande trenden för intresset av statistiska underlag verkar ännu inte ha något bäst före datum enligt Jari Appelgren, studierektor inom nationalekonomi och statistik på Karlstads universitet. 

– I och med digitaliseringen och den allmänna förändringen kommer det fortsätta få en framhävande position. Statistik är underliggande till mycket information. 

Jari har under flera år arbetat tillsammans med Attityd där han har bidragit med sin expertis och agerat bollplank i flera av Attityds uppdrag.  

 

Vikten av att förstå statistik 

Statistik handlar om att sammanfatta och bearbeta den information som finns omkring oss. En statistikers uppgift är bland annat att avgöra hur den insamlade datan gör sig bäst förstådd för mottagaren. Vilka grafer förklarar situationen på bästa sätt? Vilka variabler är relevanta? Vilken kontext framkommer resultatet i? Under den senaste tiden har vi kunnat ta del av flera fall där statistiska underlag har blivit ifrågasatt. Vi har kunnat ta del av vad media kallar SCB-skandalen där Sveriges BNP fick räknas om. Vi har även kunnat läsa om att Brå-rapporten ska ha framgått med felaktig information, och i dag diskuteras det kring hur pass tillförlitlig statistiken är under Corona pandemin. I vissa fall kan statistik vara manipulerad eller presenterat på ett vilseledande sätt. Men det kan även bero på andra parametrar till varför statistik och texter med statistiks karaktärsdrag kan tolkas på fel sätt. Brist på kunskap kan vara en faktor. 

– Som konsument av statistik tycker jag att kunskapen borde förstärkas, i och men att många stöter på statistik inom jobb och privat. Statistik är inte alltid svart och vitt. Det är mycket tolkning, men även risker – vad ska man tro eller inte tro. Det finns stor risk att man misstolkar statistiken, menar Jari Appelgren.   

Det största misstaget man gör när man läser av statistik menar Jari är att man inte läser av statistiken i sammanhanget och att man inte är tillräckligt kritisk.  

– Det viktigaste när man läser av statistik är det kritiska resonemanget. Om man till exempel läser forskning som kommer ut i media behöver det inte betyda att det stämmer. Det läggs mycket vikt på den enskilda rapporten istället för att sammanfoga information från flera undersökningar. Ett annat vanligt misstag som görs är att man glömmer osäkerheten. Bara för att det står 26,5 behöver det inte betyda att det är exakt 26,5. Det skulle kunna vara någonstans mellan 24-28.

 

Tre frågor att ställa sig när man läser texter med statistisk karaktär: 

  1. Vem har skapat innehållet? 
  2. Vad är syftet bakom?
  3. När gjordes undersökningen?   

 

Har du flera funderingar kring hur man ska tolka statistik? Vi på Attityd arbetar dagligen med att analysera data och är experter på information. Tveka inte att kontakta oss!

 

Källa: Borg & Westerlund (2014, s.9). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber.

 

Attitydmodellen för kvalitetssäkra undersökningsprocesser

Attitydmodellen för kvalitetssäkra undersökningsprocesser

Anonymitet, personuppgifter och andra etiska riktlinjer är för att nämna några saker som behöver tas i beaktning inför, under och efter en undersökning. Attitydmodellen är framtagen av oss på Attityd för att kunna garantera våra kunder ett säkert samarbete med oss.

 

Attitydmodellens funktion

Efter flera års erfarenhet har vi utvecklat Attitydsmodellen som vi utgår från i alla undersökningar som vi gör. Den hjälper oss att kvalitetssäkra undersökningsprocessen som innebär att vi i varje steg håller en god kommunikation och löpande dialog med kunden. Vi dokumenterar alla moment, baserar olika arbetsprocesser på forskning samt följer de internationella etiska regler för marknadsundersökningar framtagna av ESOMAR och ICC, och förordningar som finns kring personlighetsuppgifter enligt GDPR.

 

Undersökningsprocessens åtta delar – en sammanfattning

 

En undersökningsprocess består utav åtta delar. Vi kvalitetssäkrar planering genom att tillsätta rätt kompetens in i projektet, upprättar en projektplan och säkerställer att vi får rätt underlag för respektive projekt som underlättar intern och extern kommunikation. Vi har ett uppstartsmöte tillsammans med kunden där vi säkerställer syfte, målgrupp, frågeställning, tidsplan, förväntningar på rapportering och återkoppling. Datainsamlingen säkerställer vi genom att granska frågeställningarna utifrån olika parametrar så som logik, responsivitet, användarvänlighet och språk. Under insamlingsperioden håller vi löpande kontroller av den inkommande datan för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Genom att spela in intervjuer säkerställer vi att informationen inte går förlorade. Inför workshops och fokusgrupper har vi ett rekryteringssystem som följer de etiska riktlinjerna så som anonymitet och GDPR i syfte att skydda respondenterna. Vi omvärldsbevakar för att kunna svara på frågan ”speglar resultatet de trender vi ser i vår omvärld?”. Omvärldspperspektivet kan bidra till nya insikter och ett annat sätt att tolka resultatet.

 

Rapportering sker i slutet av att vi sammanställt den insamlade datan. Av de kvantitativa undersökningarna för vi en rimlighetsbedömning av resultatet och utgår från en checklista för kontrollering av siffror, villkor och bortfall. Vid kvalitativa undersökningar lyfter vi bland annat citat från målgruppen för att beställare ska få en tydligare bild och känsla för hur målgruppen resonerar. Resultatet presenteras tillsammans med vår analys, men är även ett tillfälle för kunden att komma med synpunkter och önskemål innan slutrapporten levereras. För oss är det viktigt att resultatet kommer till användning för verksamheten. Implementering är en viktig del för utvecklingsprocessen för verksamheten. En del av implementeringsprocessen är att sprida vidare resultatet till andra relevanta målgrupper. Därför ser vi till att hjälpa kunden att öka användandet av resultatet i verksamhetsutvecklingen genom att sprida resultatet på ett relevant sätt genom bland annat workshops. Sista steget i Attitydmodellen är att utvärdera. Efter varje undersökning utvärderar vi uppdraget i våra interna projektgrupper för att ta med lärdomar in i planeringen av framtida uppdrag.

Kvalitietssäker undersökningsprocess

 

Är du i fasen av att starta ett nytt projekt, mitt i ett eller kanske till och med i slutet av ett? Tveka inte att kontakta oss så kan vi bolla lite tankar för att ditt projekt ska nå bästa möjliga resultat!

 

Earth Hour – vi släcker för en ljusare framtid

Earth Hour – vi släcker för en ljusare framtid

Vi släcker lamporna men inte hoppet om en ljusare framtid. I dag är det den sista lördagen i mars, dagen då Earth Hour inträffar. Men att släcka lamporna under 60 minuter räddar inte världen.

2007 började det som en enkel symbolhandling på initiativ av Världsnaturfonden WWF där det gick ut på att släcka alla lampor under en timme den sista lördagen i mars. Vi har sedan dess kunnat följa nedräckningen redan dagar innan, till dess att jordens alla vrår släcks en efter en i den symboliska handlingen för det ekologiska fotavtrycket, den biologiska mångfalden och dagens klimatförändring. Men på senare år är det för många inte bara en symbolisk handling, utan startskottet för att ta nya tag över sin egen konsumtion av jordens resurser. Oavsett om det för dig är att välja cykeln framför bilen eller att skapa opinion för att påverka världsledarna är det viktigt att vi gör något.

Miljöcertifierade i nio år

Attityd har varit miljöcertifierade i nio år och ser Earth Hour som en stund för alla att dra sitt strå till stacken. Stora som små. Under våra 25 år har det skett en del förändringar både vad gäller digitalisering som i den övriga verksamheten vilket har lett till att vi i dag kan göra bättre och smartare miljöval. I dag minimeras bland annat antalet utskrifter, vi väljer ett miljövänligt färdsätt i den mån vi kan samt minimerar energiförbrukningen genom energisnål belysning. Vi har även genom digitala tjänster kunnat minska förbrukningen av materiella varor. Likt som för många andra i denna rådande Coronatid får våra digitala kunskaper en reality check och vi tvingas till att digitalisera möten, workshops och andra tjänster. Kanske kommer Earth Hour precis i lagom tid. Vi får alla tillsammans en stund att reflektera över våra vanor för att sedan ta det till handling och vara med och påverka det ekologiska fotavtrycket, den biologiska mångfalden och dagens klimatförändring.

Vi släcker lamporna ikväll, men vårt arbete för miljön pågår varje dag. Hur ser ditt miljöarbete ut?

 

Datum?: 28/3-2020
Tid?: 20:30-21:00

 

Attityd miljöcertifierade för nionde året i rad.

För femte gången i rad: var är kvinnorna?

För femte gången i rad: var är kvinnorna?

2020 och det är fortfarande männen som dominerar i de svenska företagsstyrelserna. Det visar årets upplaga av Almi Värmlands styrelsekartläggning.

Under de senaste fem åren har den procentuella förändringen av kvinnor i företagsstyrelser stått stilla på 19 procent. När den första styrelsekartläggningen gjordes låg siffran på 17 procent vilket demonstrerar den trögrörliga utvecklingen. Gotland toppar listan med 23 procent kvinnor som ledamöter och i botten finner vi Jönköping på 15 procent. Andelen kvinnor på vd-posten i företag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda och som har två styrelseledamöter eller fler, har också stått stilla det senaste året. Det är endast 13 procent av vd:arna som är kvinna.

 

9 av 10 gånger har en man som vd även bara män i styrelsen

Resultatet visar även att en vd som är man i nästan 9 av 10 fall bara har män i sin styrelse. Vid kvinna som vd är 46 procent av styrelsen kvinna, medan övriga nästan hälften är män. Det är alltså mer jämställt i bolagets styrelse när en kvinna är vd än när en man är vd. Det är i framförallt kvinnodominerade branscher som andelen kvinnor är högre i styrelser. Inom vård och utbildning har 70 procent minst en kvinna i styrelsen.

 

Attityd hjälper med statistiken

Genom att veta hur det ser ut kan man agera. Vi på Attityd har haft förmånen att hjälpa Almi Värmland med framtagandet av statistiken sedan de initierade det redan 2013, och nu är det ett beslutsunderlag i hela Almikoncernen. Statistiken ger oss en bild av att kvinnor är underrepresenterade i styrelserum och på vd-posten bland svenska företag. Det visar på att det krävs fler aktiviteter för att förändra hur läget ser ut. Vill du också ta del av kartläggningen och hur Almi arbetar med frågan? Läs hela styrelsekartläggningen här.