Organisation

Organisation handlar om inbördes samverkan mellan människor. För att denna samverkan ska fungera på ett effektivt sätt behöver många bitar finnas på plats. Vi på Attityd kan hjälpa dig och din organisation växa och utvecklas, oavsett i vilken fas ni befinner er.

Medarbetarundersökning

Medarbetarna är en verksamhets viktigaste resurs. Samtal och dialog är viktiga verktyg för att medarbetarna ska trivas, men det är även viktigt att ge utrymme för medarbetarna att anonymt få komma till tals om hur de uppfattar sin arbetssituation. En medarbetarundersökning kan göras genom intervjuer för att få mer sammanhang eller genom en enkät för att få hur många som har en viss uppfattning om arbetssituationen. I många fall är en kombination av intervjuer och enkäter en bra metoddesign för att få både bredd och djup i medarbetarnas syn på arbetet.

Ledningsgruppsmätning

Att effektivisera ledningsgruppens arbete ger en vitamininjektion till hela verksamheten. Som utgångspunkt behöver man då en sann bild av hur det står till. Vi erbjuder en standardiserad mätning som ger en nulägesbild av ledningsgruppsarbetet. Ledningsmöten är viktiga verktyg som varje organisation lägger mycket energi på. De behöver därför fungera bra och skapa värde både för deltagarna och för verksamheten. Det finns ofta stora möjligheter till åtgärder som gör att både mötestiden minskar och kvaliteten ökar. Verksamheten kan då nyttja sin ledningskapacitet bättre och den energi som frigörs sprider sig i hela organisationen.

Följeforskning och processtöd

Vi ni göra något mer än bara slututvärdering. Attityd har som konsult jobbat med on-going evaluation, följeforskning och lärande utvärdering sedan starten för 20 år sedan, men har skapat sig en spetskompetens inom området under de senaste fem åren. Våra styrkor ligger i System för kontinuerlig återkoppling/feedbackloop (på fysiskt och digitalt), rutiner för att ackumulera information i och utanför undersökningsmoment och genom ett öppet och tydligt bemötande Inkorporera både projektägare, projektmedarbetare i arbetet.

Workshop

Hur kan man tillvarata en grupps kollektiva intelligens? Genom att jobba med workshops och interaktiva mötesmetoder kan man hitta nya innovativa lösningar på gamla problem, och samtidigt maximera hur man använder enskilda kompetenser.

Dokumentation och visualisering

Hur ser man till så att alla kan ta del av informationen?  Vi kan tillhandahålla dokumentation av stora och små processer. I vår portfölj finns både digitala och analoga tillvägagångssätt för att se till att ingen genererad kunskap eller idé tappas bort längst vägen. Vi jobbar också med ett brett uraval av digitala presentationslösningar, infographics och film som gör det möjligt att sprida resultatet på ett snabbt och tillgängligt sätt i organisationen.

Medarbetarundersökning 2.0

Varför tycker så många att medarbetarundersökningar tråkiga? Den frågan ställde vi oss själva och har med utgångspunkt från detta tagit fram en ny form av medarbetarundersökning. En medarbetarundersökning som utgår från delaktighet och dialog och som fokuserar på att skapa ett gemensamt ägandeskap för organisationens utveckling och förändring.

Styrelsekartläggning

Styrelsens arbete kan utvärderas på flera olika sätt. Vi på Attityd har tagit fram en webbaserad tjänst som syftar till att få input till utveckling av styrelsens arbete. Webbenkäten består av en rad olika områden och inom varje område finns ett antal konkreta frågor som är speciellt framtagna för att utvärdera styrelsearbetet. En del frågor är ren formalia, andra inbjuder deltagaren till att reflektera över styrelsearbetet, såväl sin egen insats som övriga deltagares insats. Målsättningen är att identifiera om styrelsearbetet är så utformat att det driver bolaget mot de mål som styrelsen har satt upp för sitt styrelsearbete. Enkäten besvaras individuellt, och resultatet presenteras på totalnivå. Som ett komplement i vår tjänst ger vi ordföranden ett stöd inför de uppföljande utvecklingssamtalen genom att lyfta fram specifika frågor som kartläggningen identifierat.

Processledning

Hur går man från punkt A till punkt B? Ta lotsa sig genom en process kräver kännedom om verktyg och metoder för analys och utveckling. Därför kan det ibland vara bra att ta in en professionell processledare som med upparbetade strukturer, rutiner och nätverk driver processen och parallellt skapa värde för organisationen, oavsett om det handlar om kvalitetsutveckling, lönsamhet eller social tillväxt.

Utbildningar och föreläsningar

I am a service block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vill du veta mer om någon tjänst?

Skicka ett mejl eller ring till Nina så berättar hon gärna mer.