STYRELSEKARTLÄGGNING

Styrelsens arbete kan utvärderas på flera olika sätt. Vi på Attityd har tagit fram en webbaserad tjänst som syftar till att få input till utveckling av styrelsens arbete. Webbenkäten består av en rad olika områden och inom varje område finns ett antal konkreta frågor som är speciellt framtagna för att utvärdera styrelsearbetet. En del frågor är ren formalia, andra inbjuder deltagaren till att reflektera över styrelsearbetet, såväl sin egen insats som övriga deltagares insats. Målsättningen är att identifiera om styrelsearbetet är så utformat att det driver bolaget mot de mål som styrelsen har satt upp för sitt styrelsearbete. Enkäten besvaras individuellt, och resultatet presenteras på totalnivå. Som ett komplement i vår tjänst ger vi ordföranden ett stöd inför de uppföljande utvecklingssamtalen genom att lyfta fram specifika frågor som kartläggningen identifierat. ledamöter.

 

FÅ EN ÖVERGRIPANDE BILD AV HUR STYRELSEARBETET FUNGERAR

En kartläggning av styrelsearbetet kan göras på flera sätt. Det kan handla om samtal och dialog, såväl som standardiserade enkäter som mäter samma parametrar från år till år. Vår bild är att det är bra med en kombination av metoder och tekniker för att fånga upp vad som fungerar, vad som inte fungerar och hur styrelsearbetet kan utvecklas. Olika metoder är bra på olika saker, där enkäten kan ge en övergripande bild på totalnivå och som kan jämföras från år till år. Resultatet på den övergripande nivån kan med fördel ligga till grund för en fördjupning av resultatet. Här kan kvalitativa tekniker såsom samtal och intervjuer ge en djupare förståelse för det framkomna resultatet. Enkäten blir en utmärkt plattform för de utvecklingssamtal som ordföranden genomför med ledamöterna. Dessa samtal kan med fördel styras utifrån resultatet från enkäten.

 

FRÅGEOMRÅDEN I ENKÄTEN

Enkäten består av en rad olika områden och inom varje område finns ett antal konkreta frågor som är speciellt framtagna för att utvärdera styrelsearbetet. En del frågor är ren formalia, andra inbjuder deltagaren till att reflektera över styrelsearbetet, såväl sin egen insats som övriga deltagares insats. Målsättningen är att identifiera om styrelsearbetet är så utformat att det driver bolaget mot de mål som styrelsen har satt upp för sitt styrelsearbete.

 

HUR GÅR DET TILL?

Enkäten besvaras individuellt. Det rör sig om ett 30-tal frågor som besvaras snabbt och enkelt via en webblänk. Majoriteten av frågorna är skalfrågor, men för att få ytterligare djup i kartläggningen har vi kompletterat med att ge ledamöterna möjlighet att kommentera sina svar. Det tar cirka 5-10 minuter att besvara frågorna. Enkäten kan besvaras på sittande möte eller mellan två möten. (Det är möjligt att visualisera resultatet direkt på sittande möte och då även processa resultatet.) Resultatet presenteras på totalnivå i en ppt. Totalt sett tar det 2-3 veckor från utskick till färdig rapport. Tiden är avhängig hur snabbt respondenterna svarar och väljer man att göra datainsamlingen direkt på ett möte går det naturligtvis snabbare!

 

MERVÄRDE

Som ett komplement till resultatet av styrelsekartläggningen får ordföranden även förslag på relevanta frågor till de utvecklingssamtal som ska genomföras med ledamöterna.

BESTÄLL DIN KARTLÄGGNING HOS OSS PÅ ATTITYD!

KOSTNAD:

Styrelsekartläggningen kostar 15 000 kr exkl moms.