Miljöcertifiering 2016

Miljöcertifiering 2016

Om alla på jorden skulle leva som vi svenskar skulle vi behöva 3,  7 jordklot, så mycket resurser behöver vi för att upprätthålla vår konsumtion och levnadsstandard. Vi på Attityd jobbar ständig med att förbättra vårt miljöarbete och med små medel kan varje företag, individ eller organisation göra sitt ekologiska fotavtryck mindre. Sedan 2012 har vi varit certifierade enligt Svensk miljöbas riktlinjer, som jobbar utifrån att…

Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.”

… och nu i september blev vi certifierade för ytterligare ett år, vilket vi både är glad och stolta över. Att bli certifierade enligt Svensk Miljöbas innebär bland annat att vår organisation har en uttalad miljöpolicy med en mål- och handlingsplan samt att det genomförts miljöförbättringar under det gångna året.

Vi på Attityd tycker att miljöfrågor är roliga och intressanta vilket gör att många uppdrag vi gjort och gör handlar om energi, miljö och kollektivtrafik. Projekt vi med i just nu är Hållbart resande i ett växande Värmland tillsammans med Karlstad kommun och Värmlandstrafik, Hållbar besöksnäring tillsammans med Visit Värmland samt Fly Green Fund som arbetar för ”att göra det möjligt för organisationer och enskilda att flyga mer hållbart på bioflygbränslen i Norden”.

Men förutom att vi engagerar oss i projekt rörande miljö söker vi efter enkla medel att bli bättre i vår vardag. Vi vill verka för att bli en del av lösningen, snarare än att vara en del av problemet! Inom detta handlar mycket om att förenkla och positivt förstärka bra beteenden – det är våra vardagliga val vi måste förändra!

 

Jag frågar vår miljöansvarige Carin Grääs om Attityds miljöarbete under de senaste åren.

Vad har Attityd jobbat med nu i det senaste för att minska sin miljöpåverkan?

Då vi är ett tjänsteföretag i en hyrd lokal är vår påverkan på miljön inte så stor, så det är det en viss utmaning att jobba med miljöfrågor. När jag gick miljöutbildningen så var det tillsammans med några inom bland annat städ och transport, och de behöver ju jobba med andra frågor än vad vi gör. Men vi tänker på det lilla i vardagen och fokuserar främst på hur vi tar oss till och från kund. Det är så enkelt att först tänka bil i tjänsteresor men vi väjer att cykla, gå eller åka kollektivt.

Vi har exempelvis börjat med en enklare översikt över antalet tjänsteresor och färdsätt där vi vill se fördelningen mellan cykel/gång, kollektivtrafik och bil.

 

fardsatt-1

Ovan syns sammanställning av svenskarnas resevanor inom arbets-, tjänste- och skolresor under 2014–2015, gjord av Resvaneundersökningen (RVU Sverige) som ingår i Sveriges Officiella Statistik. Som ni ser är bilen starkt representerad.

 

Men bilen är ju fortfarande det populäraste färdsättet när det kommer till tjänsteresor, på vilket sätt gör Attityd det enklare att välja cykel eller buss?

Vi har vår företagscykel som vi kan ta till kund, när mötet är inom cykelavstånd. Regncape finns också om det regnar! Varje anställd har också möjlighet att koppla företagskortet till Karlstadsbuss eller Värmlandstrafiks appar, så att man enkelt kan köpa biljetter. Det ska vara enkelt att välja det miljövänliga alternativet.

Vilken tycker du är den viktigaste förändringen som måste göras, globalt sett, i arbetet för en mer hållbar utveckling och framtid?

Svår fråga, men det viktigaste är hur vi reser och hur vi äter. Även här (på Attityd) försöker vi tänka på maten, vid exempel representation. Maten vi väljer är oftast vegetarisk.

Vad tycker du är det viktigaste inför ert framtida miljöarbete?

Något som jag vill göra är att göra kontorets källsortering enklare, det är ett mål för framtiden. Men det viktigaste är att fokusera på vad det är just jag kan påverka, både genom att prata om det med andra och själv försöka bryta sina egna vanor. Det finns ju alltid något mer man kan göra!

Tåg i tid – seminariet

Tåg i tid – seminariet

Onsdagen den 31 augusti arrangerade Handelskammaren Värmland ett seminarium om planerade och föreslagna infrastruktur- och logistikprojekt i Karlstadsregionen. Bland annat presenterades utvecklingen i projektet Tåg i tid.

Tåg i tid

Projektet drivs av Karlstad kommun och Region Värmland tillsammans med Trafikverket och syftet är att skapa pålitligare tågtrafik med kortare restid på Värmlandsbanan och i förlängningen på sträckan Oslo – Stockholm. Det möjliggör mer stabil och robust tågtrafik. Ett steg i projektet är ombyggnaden av Karlstads stadskärna, anabolics för att bland annat förena läns- och stadsbussarna med tågtrafiken i ett Karlstad C.

Vikten av delaktighet och kommunikation

Attityd i Karlstad genomförde förra året en kartläggning av berörda parters inställning, behov, önskemål och farhågor av Tåg i Tids utformning av Karlstad C. Resultatet visade att fastighetsägare, buss-, taxi- och tågoperatörer hade en önskan att känna sig mer delaktiga i projektet, att vara bättre informerade och kunna förmedla sina åsikter.

”Delaktighet och kommunikation är nära sammankopplat och (…) vikten av god kommunikation varit ett tydligt resultat i undersökningen.”
Attityd i Karlstad AB. (2015, 36). Undersökning inom projektet Tåg i Tid. Operatörer och fastighetsägare: 42. För Karlstad Kommun           

Vi är glada att  Tåg i tid tagit till sig detta och uttryckte under seminariet en önskan om att synas och höras mer, för att kunna ta del av andras åsikter. Projektledarna är även medvetna om farhågorna parterna visade kring ombyggnationen av Hamngatan och tar det i beaktning vid framtagningen av byggplanerna. Ombyggnationen ska därför ske i etapper där endast vissa delar blir avstängda åt gången, samt att försöka frigöra en busslinje för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.

Aktuellt

Härnäst inom Tåg i tid ska en arkitekttävling kring designen av nya Resecentrum på Karlstad C dra igång och det vinnande förslaget ska utses under våren. Vidare ska fokus ligga på vilka funktioner som ska prioriteras under ombyggnaden, till exempel vid just Hamngatan.

 

Tåg i tid-projektet är centralt i Karlstads fortsatta utveckling, och i förlängningen även hela Värmlands. Vi på Attityd i Karlstad följer projektets utveckling med spänning!

karlstad-c(Illustration Karlstad kommun) 

Alla har rätt till en könsidentitet

Alla har rätt till en könsidentitet

Urbota dum undersökning

Så lyder rubriken på en insändare i NWT lördag 27/6. Undersökningen som det refereras till är framtagen av oss tillsammans med Karlstads kommun och berör arbetspendling till och från centrala Karlstad. Avsändaren Trötter fortsätter sitt resonemang:

Mig veterligen finns det inga andra kön än man eller kvinna

Den åsikten är allas rätt att ha men inget som vi på Attityd i Karlstad förlikar oss med. För vår del handlar det om allas rätt att känna att de har en plats i ett sammanhang, doctor oavsett om det är i världen, view familjen eller Karlstads kommun. Uppenbarligen finns det människor som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön och då är det deras fulla rätt att få uttrycka den känslan likväl som Trötters rätt att hävda motsatsen.

Igår (30/6 i NWT) svarade avsändaren Kloker på Trötters insändare och denna gång var rubriken ”Ett kryss till drabbar ingen annan”. Kloker inleder med ”För många betyder ett flexibelt alternativ för kön i frågeformulär en enorm frihet och lättnad” och avslutar med att ”ge en stor eloge till Karlstads kommun för en sådan inkluderande fråga i undersökningen”.

Faktum är att vi som jobbar med att samla in information med målet att skapa hållbara analyser även måste ta ställning i frågor likt denna för att säkerställa kvalité vid leverans. Alla i målgruppen kan ta del av en enkät men för den skull betyder det inte att alla i målgruppen kan identifiera sig med de könsidentiteter vi presenterar. Vi på Attityd i Karlstad ser kön som en viktig bakgrundsvariabel men vill ändå att respondenterna känner sig inkluderade och på så vis tog vi kontakt med RFSL. Deras svar:

Vi brukar tycka att ”annat” är ett OK alternativ om en måste ha kön överhuvudtaget

Vi valde att inkludera alternativet ”annat” tillsammans med fritext.

Vad tycker värmlänningen generellt då? I RFSL Kommunundersökning 2014 så är en av slutsatserna:

Resultatet påvisar också att attityden till HBTQ-personer är något sämre i Värmlands län och Örebro län än i övriga landet.

Det visar bara att det vi gör tillsammans med Karlstads kommun och Klokers svar är små steg på vägen för att skapa ett samhälle som alla får ta plats i.

RFSL berättar mer om könsidentiteter här och Facebook låter numera sina användare välja på närmare 60 olika könsidentiteter