Styrelsekartläggning

Styrelsekartläggning

Ofta finns det behov av tillförlitliga och verkliga fakta. Att få reda på hur det egentligen ser ut. Fakta, information och kunskap om hur verkligheten ser ut, är en förutsättning för att kunna arbeta med förändring. Anna Lundmark Lundbergh, VD på Almi Företagspartner, fick frågan ”Hur det ser ut bland de värmländska företagen sett till antalet kvinnor i styrelser och på VD-position?” Det är någonting som det finns nationell statistik för, sett till börsnoterade bolag, men det saknas för mindre bolag och är inte nedbrytbart på regionalnivå.

Som sagt, för att kunna arbeta med förändring i en specifik fråga behövs information och kunskap om hur verkligheten ser ut. Information som identifierar var vi är idag och utifrån detta kan vi sätta ett mål, ge oss en riktning, och se vart vi vill någonstans.

På uppdrag av Almi Företagspartner Värmland, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har vi på Attityd tagit reda på hur det ser ut i Värmland. Genom inköp av bolagsstatistik för bolag i Värmland och övriga Sverige har vi tagit fram data på hur stor andel kvinnor i styrelser vi har i Värmland och hur stor andel kvinnor på VD-position vi har. Är du nyfiken? Kika här så får du också veta!

Styrelsekartläggning regional nivå.

Styrelsekartläggning nationell nivå.

Nu finns kunskapen och med den öppnar sig möjligheten att agera för att få till stånd en förändring och jämna ut de skevheter som finns vad gäller fördelningen av män och kvinnor i styrelser.

Att stanna upp – gör dina resultat mer relevanta och intresseväckande

Att stanna upp – gör dina resultat mer relevanta och intresseväckande

I en tid där den främsta valutan är just tid gäller det att finna vägar till att i företag och organisationer stanna upp. Dagens företags- och projektklimat kräver snabba beslut där nästa uppdrag redan är igång innan det tidigare avslutats. Frågor som vi på Attityd, med andra, ställer oss gäller hur man får med sig avslutade projekts resultat och hur man med det stärker upp i framtida uppdrag. Hur motverkar man att viktig kunskap och värdefulla erfarenheter går förlorade?    

När vi i december 2017 fick i uppdrag av Region Värmland att slutrapportera projektet Green Drive Region samt genomföra workshops för lokal och regional nivå, ett uppdrag vi genomfört tillsammans med Fredrik Holm, tänkte vi en extra vända på hur vi skulle rapportera och presentera. På vilket sätt kan vi presentera och sprida resultatet som verkligen gör skillnad och att erfarenheter inte går förlorade? Hur kan vi göra resultatet mer tillgängligt och inspirerande…? Hur kan vi föra vidare Green Drive Regions resultat på ett sätt där vi samtidigt som vi sprider kunskap också inger en stor nypa kraft och inspiration till att tänka – vad kan jag göra idag för att vår region fram till 2030 ska minska användningen av fossila bränslen?  

Vår nästa tanke: Vore det inte kul med ett spel?  

Tanke blev till handling och tillsammans med Sticky Beat tog vi fram ett ”tidsmaskin”-spel där man får följa Signes resa från 2006 fram till 2035, hennes val i livet och vilja att göra sin boendeort bättre att bo i. I spelet får deltagarna själva bestämma: Vilken typ av kommun bor Signe i? Vad finns det i hennes samhälle som hjälper henne? Vad är det som stjälper henne? Vad drömmer hon om? Vilka är hennes mål? Finns det en tydlig miljöprofil? Vad ska kommunen satsa på – el eller bensin, fri bilparkering i citykärnan eller bredare cykelvägar i kommunen? Tillsammans med deltagarnas egna bygge av Signes kommun tillkommer en del slumpmässiga insatser; nya regeringsdirektiv gällande miljö, turismexposition i länet eller att ett multinationellt företag väljer att etablera sig i kommunen.  

Spelet, som baseras på verkliga utmaningar och scenarion som beskrivs i Green Drive Regions slutrapport, är framtaget för att stärka kunskapsöverföringen och, trots pressade tidsscheman, få berörda att stanna upp och fundera kring vad man idag kan göra för att vår region år 2030 ska ha minskat användningen av fossila bränslen. Spelet är en mix av resultat och reflektion där spelet för över kunskap från projektet till berörda aktörer samt att deltagare får träffas och tillsammans diskutera erfarenheter om lokalt miljöarbete – för att stärka framtida uppdrag!  


Green Drive Region (2015–2018) är ett projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge som omfattar Inre Skandinavien med Akershus och Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Syftet med projektet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken. 

Attityd i Karlstad AB fick av Green Drive Region i uppdrag att ta fram slutrapport samt workshops för lokal och regional nivå. Inom uppdraget för workshops ingår Green Drive Region-spelet. Spelet genomfördes för första gången tillsammans med Attityd i Karlstad som workshopledare, och kommer därefter att spelas runt om i Inre Skandinavien i de regioner som medverkat i Green Drive Region. Möjlighet finns att ta del av spelet för att sprida det vidare ut till sin egen organisation, kommun och företag! Du kan ta del av materialet här!

Tåg i tid – seminariet

Tåg i tid – seminariet

Onsdagen den 31 augusti arrangerade Handelskammaren Värmland ett seminarium om planerade och föreslagna infrastruktur- och logistikprojekt i Karlstadsregionen. Bland annat presenterades utvecklingen i projektet Tåg i tid.

Tåg i tid

Projektet drivs av Karlstad kommun och Region Värmland tillsammans med Trafikverket och syftet är att skapa pålitligare tågtrafik med kortare restid på Värmlandsbanan och i förlängningen på sträckan Oslo – Stockholm. Det möjliggör mer stabil och robust tågtrafik. Ett steg i projektet är ombyggnaden av Karlstads stadskärna, anabolics för att bland annat förena läns- och stadsbussarna med tågtrafiken i ett Karlstad C.

Vikten av delaktighet och kommunikation

Attityd i Karlstad genomförde förra året en kartläggning av berörda parters inställning, behov, önskemål och farhågor av Tåg i Tids utformning av Karlstad C. Resultatet visade att fastighetsägare, buss-, taxi- och tågoperatörer hade en önskan att känna sig mer delaktiga i projektet, att vara bättre informerade och kunna förmedla sina åsikter.

”Delaktighet och kommunikation är nära sammankopplat och (…) vikten av god kommunikation varit ett tydligt resultat i undersökningen.”
Attityd i Karlstad AB. (2015, 36). Undersökning inom projektet Tåg i Tid. Operatörer och fastighetsägare: 42. För Karlstad Kommun           

Vi är glada att  Tåg i tid tagit till sig detta och uttryckte under seminariet en önskan om att synas och höras mer, för att kunna ta del av andras åsikter. Projektledarna är även medvetna om farhågorna parterna visade kring ombyggnationen av Hamngatan och tar det i beaktning vid framtagningen av byggplanerna. Ombyggnationen ska därför ske i etapper där endast vissa delar blir avstängda åt gången, samt att försöka frigöra en busslinje för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.

Aktuellt

Härnäst inom Tåg i tid ska en arkitekttävling kring designen av nya Resecentrum på Karlstad C dra igång och det vinnande förslaget ska utses under våren. Vidare ska fokus ligga på vilka funktioner som ska prioriteras under ombyggnaden, till exempel vid just Hamngatan.

 

Tåg i tid-projektet är centralt i Karlstads fortsatta utveckling, och i förlängningen även hela Värmlands. Vi på Attityd i Karlstad följer projektets utveckling med spänning!

karlstad-c(Illustration Karlstad kommun)