Agila metoder och SCRUM som utvecklingsmetod

Vår praktikant Juan läser till Experince Designer, en utbildning som innefattar en rad metoder som används för att fånga upp användarbehov för att designa processer och tjänster därefter. För att en verksamhet ska hålla sig öppen för nya behov som uppkommer och inte låsa sig vid gamla arbetssätt krävs ett agilt förhållningssätt, med möjlighet till att använda olika agila metoder. Ett exempel på en agil metod är SCRUM som Juan tar över och berättar mer om nedan.

Varför använda SCRUM-metodiken

Det finns inget enskilt sätt att arbeta agilt, men någonting som är gemensamt för olika agila arbetssätt är flexibilitet, självständighet och effektivitet, samtidigt som verksamheten minskar kostnaderna och ökar produktiviteten. En agil metod som sticker ut och är populär i stora innovationsföretag som Google, Apple, Spotify, Microsoft, Amazon, m.m. är SCRUM. SCRUM innebär i korthet att ett team med motiverade personer och hög kompetens inom området effektivt möter och löser komplexa problem under en begränsad tidsperiod. SCRUM är som alla agila metoder särskilt användbar när man arbetar i miljöer med hög osäkerhet och där sannolikheten för förändringar under projektets gång är stor. Att använda SCRUM som metod gör att projekt i högt tempo kan rätta fel i tid och anpassa leverans efter förändrade omständigheter.

Team in action.

SCRUM-metodikens utformning

En SCRUM-process kan liknas vid en tårta som delas upp i olika bitar. Varje tårtbit rymmer en så kallad sprint. En sprint är som ett mini-projekt och baseras på en egen problemformulering som ska lösas, som ska bidra till den övergripande problemformuleringen. En sprint brukar vara mellan 1–4 veckor. I sprinten involveras kunden/eller användaren kopplad till problemformuleringen. Tanken är då att rätt målgrupper ska vara med och utforma resultatet. Som vid en tårtbeställning, kunden involveras i vad tårtan ska smaka och hur den ska se ut, i stället för att en hel tårta levereras baserat på gissningar som kunden i slutändan inte helt säkert gillar. Att dela upp projektet i småprojekt lämnar även givna tillfällen att löpande utvärdera insatserna i projektet.

På slutet av varje sprint presenteras en prototyp utifrån resultatet i utförandefasen till kunden. För att fortsätta på tårtliknelsen får kunden nu ge sina inspel på tårtan i sin helhet. När kunden eller användaren anser processen vara färdig är målet uppfyllt och problemformuleringen löst. Projektets framsteg utvärderas även i sin helhet i denna fas. Strukturen i SCRUM processen lägger alltså stor tyngd på utrymme för kontinuerlig uppföljning, dels i projektets delmål och i projektet som helhet. Uppföljning och utvärderar syftar att lämna stort utrymme till användarinvolvering och utveckling därefter.

Roller som vanligtvis ingår i SCRUM-metodiken

Bokstäver som formar ordet team

Produktägare

Fastän ordet produkt finns i rollnamnet gäller samma funktion för rollen i en SCRUM-process som är inriktad på tjänsteutveckling. En viktig aspekt i ordet ägare i rollnamnet är att produktägare inte “äger” produkten eller tjänsten utan hen är den huvudansvariga för hur produkten eller tjänsten utvecklas. Produktägaren har kontakt med kund eller produktledning, har det övergripande ansvaret i ”att-göra-listan” och prioriterar vad som ska göras i varje sprint. Rollen kan liknas vid en traditionell projektledare, men med skillnaden att utvecklingsteamet inte förväntas styras av produktägaren, utan det råder en kreativ frihet i hur gruppen ska uppnå sina mål.

Scrum master

Scrum mastern är den agila coachen som ska underlätta samarbetet, undanröja hinder och skydda teamet mot yttre störningar. Medan produktägaren har ett mer praktiskt inriktat ansvar ska teamets scrum master ha en uppmuntrande funktion för det sociala samspelet i teamet och det kreativa skapandet. Personen finns till för att coacha utvecklingsteamet, men fortfarande inte för att styra teamet.

Utvecklingsteam/sprint-team

Teamet kommer med idéerna och lösningarna som till slut leder till att uppnå målet med SCRUM-processen.

Om du vill lära dig mer

Detta är en grov förenkling av SCRUM-processen och den kan såklart se olika ut i olika kontexter. Hoppas att du är fortsatt intresserad av SCRUM, i så fall kan du läsa mer om det här: https://www.scrum.org/