Fördjupning i designprocessen – definiera, idégenerera och implementera

Designprocessen är menat att vara en kreativ och användarcentrerat tillvägagångssätt som möjliggör anpassade lösningar av problem som i slutändan ska gynna användaren. Användaren delar med sig av sina perspektiv och behov, perspektiven tas till vara och genererar insikter för en problemformulering, utifrån problemformuleringen och det behov som ska tas tillvara formuleras en lösning och i utbyte får användaren förhoppningsvis en bättre utformad tjänst eller process. Vi har tidigare gått igenom designprocessen i stort och fördjupat oss i den initierande utforska och förståelse-fasen, nu tar vi sikte på nästkommande faser, som handlar om att ta vara på insikterna från den initierande fasen, men lika mycket om att fortsätta skapa nya insikter. Faserna vi fokuserar på nu är: definiering, idégenerering och implementering.

Definieringsfasen

Definieringsfasen innebär att fokuset blir mer riktat jämfört med den tidigare utforskande och förstående fasen. Här formuleras en tydlig problemdefinition för att rikta och fokusera designprocessen. Låt oss illustrera detta genom ett exempel: Vi börjar designprocessen genom att utforska och förstå hur intern kommunikation fungerar i en organisation. Genom observationer, intervjuer, enkäter eller annan datainsamlingsmetod identifierar vi att det finns en brist på struktur och tydlighet i kommunikationsflödet. Medarbetare känner sig ibland överväldigade av informationsöverflödet och har svårt att hålla sig uppdaterade. Utifrån det uppkomna behovet och problemformuleringen har det öppna förhållningssättet med utforskande av den interna kommunikationen smalnat av i en konkret problemformulering: att etablera en ny rutin för intern kommunikation som främjar effektivitet och tydlighet, så medarbetarna slipper uppleva att det finns ett informationsöverflöd. Vi har med andra ord avgränsat och ramat in vad vi ska hitta lösningar på.

Idégenereringsfasen

När vi har definierat problemet går vi in i ett nästa steg som kallas idégenereringsfasen. I detta steg fokuserar vi på att generera en stor mängd idéer för att inspirera till innovativa designlösningar, vi vill alltså undvika att gå på de första bästa lösningarna. För att återgå till exemplet med att etablera en ny rutin för intern kommunikation involverar vi återigen medarbetarna i idégenereringsfasen, för att generera idéer om hur den nya kommunikationsrutinen kan se ut.

Genom workshops och andra kreativa möten genererar vi idéer. Idéerna kan exempelvis bestå i regelbundna möten för att samordna och utbyta information, tydliga riktlinjer för användning av kommunikationskanaler och etablerande av centrala informationsnoder för att samla och sprida viktig information. Målet är att skapa en innovativ och användarcentrerad lösning som förbättrar kommunikationsflödet och skapar ökad delaktighet och engagemang hos medarbetarna.

Implementeringsfasen

Implementeringsfasen är den sista fasen i designprocessen där de utvalda idéerna och lösningarna från idégenereringsfasen implementeras och förverkligas. Det är här designkoncepten blir verkliga produkter, tjänster eller processer. För att återgå till vårt enkla exempel väljer vi ut de idéer som bäst möter medarbetarnas behov, exempelvis landar vi till slut i en konkret kommunikationsrutin att implementera. Genom att medarbetarna redan varit med och samskapat kommunikationsplanen så är en del av förankringen redan gjord, men det är viktigt att fortsätta kommunicera med och involvera medarbetarna i implementeringsfasen. Genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra rutinen säkerställer vi att den i framtiden möter förändrade behov och ger önskade resultat i form av effektivare kommunikation, ökad delaktighet och bättre samarbete inom organisationen.

Varför ingå i en designprocess?

Genom att engagera sig i en designprocess kan en organisation ta itu med utmaningar och förbättra sina interna processer genom att skapa anpassade och effektiva lösningar. Designprocessen främjar ett användarcentrerat tänkande, kreativitet och samarbete, vilket leder till positiva resultat och ökad innovation. Genom att omfamna designprocessen kan organisationer skapa förändring, effektivisera sina processer och skapa en bättre arbetsmiljö. Det är en kraftfull metod för att möta framtida behov och stärka organisationens relationer med sina medarbetare.

Vill du veta mer eller prata om designprocessen har du kommit rätt om du vänder dig till oss! Du hittar våra kontaktuppgifter här!