Remote Research en ökande trend 2020

Sedan Attityd startade 1995 har mycket hänt inom datainsamling. Från papper och post, till diskett, till internet och webbutskick, till dagens uppsjö av flera olika digitala hjälpmedel. Idag sker de flesta av våra datainsamlingsuppdrag, både enkäter och intervjuer, via funktioner såsom Teams, Google, Zoom och Enalyzer. Det senaste årets nationella och globala riktlinjer för social distansering har ytterligare forcerat trenden, kring vad som ESOMAR i sin årliga rapport om de senaste trenderna inom marknadsundersökningar kallar Remote Research.  

ESOMAR är en ideell organisation som främjar värdet av marknads-, opinions- och socialforskningen samt dataanalys. I deras rapport Global Market Research 2020 diskuterar experterna kring Remote Research som en metod för att fortsatt kunna genomföra undersökningar när deltagaren och intervjuaren befinner sig på olika geografiska platser.  

Remote Research är inget nytt fenomen i sig men i och med att fler blir vana vid att hantera olika typer av teknologi har Remote Research fått en allt större inverkan i undersökningsbranschen. Och även bidragit med allt fler möjlighet för datainsamling. Tidigare har det funnits en bristande kunskap kring digital teknik som medfört att förtroende från presumtiva deltagarna har varit väldigt lågt. Men i och med en ökad användning av digitala plattformar bland allmänheten har den osäkerheten avtagit. Mottagarna kan själv objektivt utvärdera de digitala verktygen i sin vardag utan att det blir en uppmaning av intervjuaren vid undersökningstillfället.  

Verka där deltagarna är vana att vara 

Experter i ESOMAR:s rapport menar att de förutsättningar som marknadsundersökningsbranschen haft under den globala pandemi påskyndat den digitaliseringsprocess som många företag redan påbörjat. Istället för att fokusera på traditionell datainsamling via stora enkät- och intervjusystem handlar det allt mer om att kommunicera med deltagare på de plattformar de känner till och där de är vana att spendera mycket tid. Dessa plattformar kan exempelvis vara Facebook Messenger eller WhatsUp. Idag används även social data baserad på information från sociala nätverk allt mer inom marknadsundersökningar.  

Social data fyller en betydande roll i datainsamling 

Sociala medier ansågs tidigare inte komma att ha en sådan stor roll i undersökningar som det visats sig ha idag. Oftast är social data inte lika djupgående som man behöver för en välgrundad analys, men social data har däremot visat sig vara ett bra komplement till andra metoder. På sociala medier kan beteenden och åsikter kring ett undersökningsområde analyseras genom den digitala representationen. Men likt alla metoder så finns det aspekter som behöver vägas in i analystillfället. Publicerade inlägg på social medier behöver inte vara den sanna bilden av personens åsikter, utan en förväntad bild av verkligheten. Det krävs därför oftast en kombination av metoder.  

Att kommunikation och datainsamling i viss mån förflyttas till sociala plattformar har inte minst inneburit en ekonomisk fördel. En ökad digital närvaro har även förbättrat urval av deltagare till undersökningarna. Genom att nå ut till fler kan också fler ges möjlighet att delta. Däremot menar experterna att det är viktigt att fortfarande ha en förståelse för bortfallet i och med att det fortfarande finns en brist på teknologisk kunnande och övriga tekniska svårigheter.  I rapporten Delade meningar 2020 framkommer det även att svenskarna i allt högre grad är oroliga för hur den information de delar med sig av digitalt används. Majoriteten upplever heller inte en ökad trygghet i och med GDPR.  

Sammanfattningsvis har tre trender inom remote research identifierats:  
  1. Deltagare är mer villig att testa nya metoder. Förståelsen för digitala plattformar har bidragit till ökad förtroende för digitala undersökningar.  
  1. Analyser blir allt viktigare. Då det finns flera tekniska verktyg som i sig samlar in data blir vikten av analys allt viktigare.  
  1. Svenskarna upplever en ökad oro av hur deras information som delas digitalt används.