Attityd i december

December. En minst sagt hektisk tid. För oss på Attityd innebär december att vi en hel del intressanta, engagerande och roliga leveranser framför oss.

Jag har därför tagit tillfället i akt att fråga mina kollegor vad de jobbar med just nu. På så vis får du lära känna oss och vår verksamhet lite bättre. Och jag lovar, det sker en hel del grejer.

Allt ifrån analyser kring civilt försvar, utvärdering av biståndsprojekt i Östra Afrika, utvärdering av Sveriges arbete inom informationssäkerhet och undersökningar kring beteenden kreditköp, till utforskade kring metoder att ta sig an större samhällsutmaningar – så kallat missionsarbete, processtöd inom och framtagande av strategiska kompetensförsörjningsmodeller samt interna utvecklingsarbeten.

Den tydliga, röda tråden oavsett kontext, bransch eller område är att vi hjälper verksamheter att utvecklas. Och att det i sin tur också bidrar till att göra skillnad för hela vår region. Det trivs vi väldigt bra med!

Just nu jobbar jag bland annat i två uppdrag för MSB, som båda berör informationssäkerhet, som omfattar de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut eller förstörs, och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Området är ju högaktuellt inte minst mot bakgrund av de cyberattacker som media rapporterar om. Ett av uppdraget för MSB handlar om att utvärdera arbetet med informationssäkerhet i Sverige utifrån två perspektiv; tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Idag finns det många olika sätt att betala för ett köp och nu sätter Konsumentverket kreditmarknadsområden i fokus. Var finns kunskapsluckorna och finns det könsskillnader i hur man ser på att handla på kredit? I det arbetet har jag och Pernilla, tillsammans med en arbetsgrupp på Konsumentverket, arbetat fram enkätfrågor som ska fördjupa kunskapen om konsumenters förutsättningar och beteenden vid e-handelsköp och köp i fysisk butik när det gäller att skjuta upp betalning av ett köp. Det är ett spännande projekt där vi har lärt oss mycket både om kreditmarknaden och om oss själva i våra köpvanor!

Profilbild David Hanley projektledare

Just nu jobbar jag med processer för flera organisationer inom olika områden. De gångna veckorna summerar och analyserar vi resultatet från nio fokusgrupper som jag och mina kollegor Madelene och Nina har hållit i; det är spännande att nu få se vad vi har kommit fram till i dessa utforskande och intressanta samtal. Samtidigt förbereder vi oss för ett spännande internationellt uppdrag där vi ska utvärdera ett biståndsprojekt i östra Afrika – även om det blir ett nytt område för oss känner vi oss trygga i våra metoder och ser fram emot att även där hålla i intervjuer och fokusgrupper och via workshops se hur projektteamet på plats planerar att fortsätta att bygga upp kapacitet i de organisationerna som har varit med i projektet.

Jag jobbar med att utveckla arbetssätt och metoder för flera verksamheter inom olika branscher och har en bred palett av projekt just nu. Det gillar jag! Två av uppdragen berör den ständigt aktuella frågan kompetensförsörjning och processerna kring det. Tillsammans med Pernilla driver jag framtagandet av en strategisk kompetensförsörjningsmodell för livsmedelsindustrin i Värmland och tillsammans med Anna och Nina undersöker jag möjligheterna för en industrinod i Kristinehamn. En stor behållning, och också en förutsättning för lyckade projekt, är den samverkan som vi har med andra aktörer, både i regionen och nationellt. Det kommer upp många intressanta samtal som exempelvis vilken definitionen på kompetens är och hur vi kan tänka innovativt kring kompetensförsörjningsfrågan!

Lynn Dreierbakken

Just nu börjar jag att knyta ihop säcken inför jul. I två MSB-uppdrag ska slutrapport lämnas in. Ett av uppdragen är en utvärdering gällande implementeringen av ett direktiv inom informationssäkerhet, som ska användas i MSB:s utvecklingsarbete som nationell kontaktpunkt för myndigheter som berörs av direktivet. Det andra är en marknadsanalys, som ska utgöra underlag i en förbättrad beslutsprocess inom marknadskontroll. Jag är även inne i två spännande projekt för Region Värmland, ett av dem som jag nyinsatt i, har fokus på utveckling i frågan om digital delaktighet bland medborgare i regionen. Jag arbetar även vidare i ett annat uppdrag med fokus på utvecklingen av Värmland som varumärke.

En stor del av dagarna ägnar jag åt ett framtida Mission för Värmland. Vi har under hösten tillsammans med Karlstad Innovation Park utforskat en metod för att ta sig an större samhällsutmaningar, där vi har ringat in ett område som Värmland skulle kunna utforska vidare i olika så kallade Missionsorienterade testbäddar. Det vi gör nu är en förstudie, som förhoppningsvis ska leda fram till att vi får utforska området vidare. Jag jobbar också en del i den alltid så aktuella kompetensförsörjningsfrågan. Inom det området händer en hel del spännande nu, där vi står i ett paradigmskifte där samhällsutvecklingen kräver att vi sätter människan i centrum och inte har institutioner och organisationer som utgångspunkt. Våra befintliga strukturer hindrar oss från att ta oss an individers potential och möjlighet till livslångt lärande. Vi står inför en genomgripande transformation där dagens yrkesliv, modeller och metoder sannolikt helt kommer att ritas om.

Kvinna utomhus

Just nu sitter jag i två olika uppdrag. Det ena uppdraget är för MSB och handlar om individens egna tankar och handlingar kring den egna beredskapen i hemmet. Här har jag varit med och genomfört fokusgruppsintervjuer för att få höra olika individers diskussioner. Det andra uppdraget är för myndigheten för Psykologiskt försvar, där vi undersöker hur den svenska befolkningen ser på bland annat oro kring olika kriser eller krig. Jag sitter även i ett internt projekt där jag intervjuar samarbetspartners till Attityd för att få en bild av hur vi är i rollen som externa utvärderare. När alla intervjuer är genomföra kommer jag att göra en sammanställning som sedan används som en del i det interna utvecklingsarbetet.  

Blev du nyfiken på något särskilt? Vill du höra mer, eller lyfta ett frågeområde, process eller idé som du bär i behov stöd i? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss på Attityd!