Normutbildning

Normutveckling för ökade insatser för jämställdhet och jämlikhet

Attityd genomför sedan flera år tillbaka utredningar och utvärderingar för såväl privat som offentlig sektor. Intresset och behovet av att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna, miljö, jämställdhet och mångfald, ökar stadigt. Sedan tidigare har vi fördjupat och förstärkt våra kunskaper inom miljö, både i våra uppdrag och internt. Nu står normutveckling på schemat.

Ökad arbetslöshet, en könssegregerad arbetsmarknad och tydliga könsfördelningar i beslutsfattanden är för att nämna några anledningar till varför vi på Attityd väljer att kompetensutveckla vår verksamhet. Som en följd av den tragedi vi befinner oss i bedöms arbetslösheten öka mer för män än för kvinnor, och det visar sig tydligare att kvinnor har mindre att säga till om i beslutsfattandet. En följd av det är att vi ser en ökad efterfrågan hos offentliga aktörer att möta dessa utmaningar. Kraven från politiken kommer troligen öka vad gäller bland annat utvärdering av pandemin från lagens sju diskrimineringsgrunder, jämlik vård och uppföljning av skattefinansierade projekt. För den privata sektorn kan de krav som idag finns vad gällande icke-diskriminering få allt större betydelse och sätta ett större fokus på arbetsgivaren.

Detta gör att vi kompetensutvecklar vår verksamhet för att bygga ett inkluderande arbetssätt i vår organisation, utveckla nuvarande tjänsteerbjudande och inkludera dessa perspektiv i våra befintliga uppdrag.

– Normutveckling är en del av vår kompetensförsörjning och en del av ett livslångt lärande. Vi ser att detta gynnar både vår egen verksamhet, men även våra kunders då vi kan bidra med andras verksamhetsutveckling inom området, säger Nina Engdal, vd Attityd i Karlstad.

Utbildningen finansieras av Region Värmland via en så kallad omställningscheck. Omställningscheckarna är en tillfällig stödform för företag som kämpar med effekterna av coronapandemin. Attityd ansökte om bidraget och fick beviljad finansiering för att genomföra utbildningen om normer tillsammans med Up is Down.

En lärandeprocess

Samtliga medarbetare deltar i den casebaserade lärprocessen som genomförs av Up is down. Utvecklingsprocessen bygger på tre workshops med fokus på att skapa insikt och lärande kring vad normer är och hur de fungerar för att sedan applicera och bygga vidare på två befintliga kundcase. Slutligen fokuserar vi på att utveckla befintliga erbjudanden utifrån den nya kunskapen kring normer. De tre tillfällena arrangeras av Nina Kask på Up is down.

– Genom denna utvecklingsprocess vi vill uppmärksamma hur normer påverkar vår vardag på olika sätt. Jag vill att deltagarna ska få med sig tillräckligt för att sedan kunna se saker de själva inte reflekterat över tidigare, säger Nina Kask.

Vidare menar Nina att det är vanligt att personer inte uppfattar att det finns normer för att personen i fråga befinner sig mitt i normen. Det är därför viktigt att fråga sig när man kommer i nya sammanhang hur den nya konstellationen av människor ser ut. Genom att lyfta ämnet får man perspektiv och distans till hur verkligheten faktiskt ser ut. Som organisation är det en långsiktig utveckling för den interna affärskulturen och ett tillfälle att arbeta för få ut den fullständiga komptenen av sin personal. Likaså ger det tid för att reflektera över hur man kan utveckla sina tjänster ut ett mer normkritiskt perspektiv. Normutveckling bidrar till ett bredare perspektiv på alla delar i en verksamhet.