Fokusgrupp/Datainsamling – Karlstads universitet

På Karlstads universitet bedriver de forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på frågor kopplat till MKV och geografi.  

Inom forskningsområdet bedriver de forskningscentrat NODEs (the Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) vars övergripande forskningsfråga är att undersöka vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning när dagspressen utmanas av andra kommunikationsformer och samhälleliga fenomen. Denna fråga belyses genom forskningsprogrammet ”Om pressarna försvinner” på Karlstads universitet. Under 2018 anlitades Attityd för att bistå med datainsamlingen inom den del av programmet som fokuserar på publikens vägar till information och nyheter.  

En interaktiv metod för insamling av data 

Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod där en grupp människor tilldelas frågor kring ett specifikt ämne för att sedan diskutera personliga uppfattningar, åsikter och attityder. Syftet är att flera personer ska kunna interagera och föra en diskussion med varandra. Och på så sätt samla in värdefull information kring forskningsfrågan. NODE valde av flera anledningar att anlita Attityd i Karlstad för genomförandet av datainsamlingen. 

– Vi hade behov av hjälp med att utföra en fokusgruppsundersökning inom ett forskningsprojekt om lokal och hyperlokal nyhetsekologi, säger Erika Hellekant Rowe, forskarstuderande och ansvarig kontaktperson vid NODE. 

Syftet med uppdraget var att ta reda på när och varför, till vem eller vilka allmänheten i Karlstad vänder sig för att hämta in och värdera information av olika karaktär. För att ge projektet bra underlag genomfördes sex fokusgrupper inom sex hyperlokala geografiska områden. Vi på Attityd agerade samtalsledare och sekreterare där vi under varje tillfälle genomförde fokusgrupperna under olika teman. Vi frågade bland annat om hur intervjupersonernas tar del av nyheter samt om de tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad på aktuell information.  

– Attityd var lyhörda och professionella rakt igenom, samt löste uppdraget med kreativitet och pålitlighet, säger Erika Hellekant Rowe.