Så arbetar du med hållbarhets­aspekterna i ett projekt

Att arbeta efter de tre hållbarhetsaspekterna – miljö, jämställdhet och mångfalt – är en utmaning i de flesta projekten. Det är vanligt att fastna vid det som är lätt att räkna, så som antalet kvinnor och män i styrelsen eller den procentuella minskningen av koldioxidutsläpp. Men för att uppnå ett hållbarare projekt gäller det att arbeta med hållbarhetsaspekterna i alla nivåer av projektet.

Anna Staake, analytiker hos oss på Attityd menar att det gäller att hitta den rätta planen och de rätta insatserna för just det specifika projektet, och att tänka på hållbarheten på flera nivåer.

– Jag tycker att det handlar om att arbeta med, att integrera, hållbarhetsaspekterna under projekttiden för att nå än högre kvalitet i projektresultatet, vilket också indirekt kan påverka möjligheten att nå projektmål. Att tillämpa hållbarhetsaspekterna innebär att kunskap om, och arbete med, jämställdhet, mångfald och bättre miljö påverkar projektets arbete, säger Anna Staake.

Hållbarhet för en godkänd projektansökan

Anna Staake, analytiker  Attityd i Karlstad

För att få beviljad finansiering av Tillväxtverket krävs det att man har integrerat hållbarhetsaspekterna i planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. I projektansökan ska det framgå hur projektet ska arbeta i hänsyn till miljön genom ett energieffektivt och energisnålt arbete. Projektet ska även ta hänsyn till hållbarhetsaspekterna jämställdhet och mångfald. Detta ska redovisas genom att bland annat visa hur varje enskild person har möjlighet att bidra med den enskildes kompetens. Samt att “kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden.” (Tillväxtverket)

– När jag följer upp hållbarhetsaspekterna i vår externa utvärdering brukar jag granska på tre nivåer, representativiteten, genomförande och förväntat utfall – och hur de hänger ihop. Det kan handla om vilka personer som deltar, vilka resurser som nyttjas, energiförbrukning, jämställd rekrytering osv. Det kan även vara en analys av projektets aktiviteter och mål utifrån vilka konsekvenser dessa får på miljö, jämställdhet eller mångfald, säger Anna Staake.

Genom att granska i tre nivåer, det representativa, genomförandet och de förväntade effekterna kan man kontinuerligt arbeta för ett hållbart projekt.

Det representativa

I arbetet med hållbarhet är det viktigt att arbeta med de faktiska talen och fråga sig ”hur ser det ut i mitt projekt, i min bransch, i min arbetsgrupp”. Det kan exempelvis handla om en jämställd styrelse eller hur många tågresor en gör i relation till bilresor. De faktiska talen är ibland de som är enkla att ta fram. Men kan vara krångligare i andra fall. Beroende på projekt brukar man ha mer eller mindre koll på det representativa i ett projekt.

– Vad vi ser i nästan alla projekt är att ett projekt oftast är bra på en eller två av de tre hållbarhetsaspekterna. Ett miljöprojekt brukar ha stenkoll på miljöaspekten inom projektet, men är kanske sämre vad gäller mångfald eller jämställdhet. Då är det bra att börja ta fram tal, för att få kunskap och insikt av läget i projektet och den bransch projektet verkar inom. Det hjälper en vid planering av aktiviteter, och visar på en ambition att arbeta med dessa frågor, säger Anna Staake.

Projektets genomförande

Under projekttiden utformas och görs flera olika aktiviteter som i slutändan ska leda till ett gott projektutfall. Det kan röra sig om enskilda handledningar, teknisk utveckling, innovationssamverkan med många intressenter med mera. För att välja ett exempel, krävs det att inom innovationssamverkan skapa forum för interaktion och kunskapsutbyte, det sker ofta i form av konferenser eller workshops. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att reflektera kring dessa aktiviteter, bland annat transportsträckor, inköp av material, vilka som ska delta, tid och datum med mera. Det gäller att fråga sig vad som är syftet med aktiviteten, och hur man på bäst sätt gör den hållbar.

– Det gäller att se sig runt. Vilken kompetens finns det? Vilka får komma till tals? Vilka har förutsättningar till att delta? Går eventuella “missgynnanden” att undvika på något sätt? Genom att kontinuerligt utvärdera och analysera genomförda aktiviteter i projektet kan man problematisera och uppmärksamma sådana frågor för att arbeta vidare och utveckla projektet, Anna Staake.

De förväntade effekterna

Vid analys av ett projekts genomförande och dess förväntade resultat, utifrån ett hållbarhetsperspektiv nöjer en sig inte med att projektet ska nå sitt huvudmål om till exempel “fler företag i Värmland”. Det går att gå djupare än så. Genom analyser får man perspektiv och insikt i den faktiska effekten. Det gäller att berätta om vilka företag som projektet ska stötta; hur ser de ut, vart kommer de ifrån, vilken bransch verkar de inom, hur ser deras ledning ut, vem är VD med mera. Utifrån detta kan projektet motivera sina val, eventuellt ändra projektplan och minimera framkomna negativa konsekvenser utifrån hållbarhet.