Kan vi fånga människors och organisationers potential genom ett missionsorienterat arbetssätt?

Tillsammans med Karlstad Innovation Park har vi på Attityd i en förstudie fått utforska metoden Missionsorienterat arbetssätt. En metod för att uppnå transformation och systeminnovation.

Grunderna i ett missionsorienterat arbetssätt och vår förstudie

I förstudien har vi utforskat och samtidigt tillämpat metoden missionsorienterat arbetssätt för att studera om den är relevant och kan bidra till att formulera en kraftfull gemensam samhällsriktning som tar avstamp i flera olika utmaningar i Värmland. I förstudien synliggör vi komplexiteten i de samhällsutmaningar vi har och står inför och vad som krävs för att ta sig an dem.

Ett kännetecken för metoden är att den uppnår sitt mål med riktningen för transformationen eller systeminnovationen genom en bred involvering av personer. Helt olika verksamheter och perspektiv förenas i en gemensam, djärv och inspirerande ledstjärna som bidrar till lösningen av ett stort “vardagsproblem”. Detta har även varit en ledstjärna i arbetet med förstudien. I arbetet har vi definierat en gemensam riktning, en mission, på ett större samhälleligt komplext problem genom att föra in många olika perspektiv och engagemang från flera samhällsaktörer. Detta är grunderna i metoden:

Overlooked Greatness – vår utmaning och utgångspunkt

Vi såg tidigt att vi behövde våga utmana, våga lämna, vara modiga och testa. Vi ansåg att vi behövde göra något större än förändring, och omkullkasta förgivettaganden kring hur vi organiserar samhället och vad som driver utveckling. Den samhällsutmaning som vi analyserade oss fram till är frågan om kompetensförsörjning.

Värmlandsstrategin lyfter bland annat fram kompetensbehov och en matchningsproblematik som en av de stora samhällsutmaningarna. Samtliga specialiseringar i Smart specialisering rankar även kompetensförsörjning som den största utmaningen. Samtidigt ökar grupper som står långt ifrån sysselsättning och könsstereotypa utbildnings- och yrkesval vilket vidmakthåller en redan könssegregerad arbetsmarknad. Företagens omställningsförmåga blir dessutom allt viktigare.

Att utforska, vända, vrida och involvera för nya upptäckter

Med utgångpunkt i kompetensförsörjning som utmaning har vi utforskat metoden vidare genom att väva in olika perspektiv och involvera olika människor och aktörer för att fånga komplexiteten i frågan, samtidigt som vi stått kvar i frågeställningen. Det för att hitta nya sätt att ta sig an utmaningen med kompetensförsörjning. Som utgångspunkt för den utforskande processen formulerades en tanke, en grund till att definiera vår utmaning.

”Kan det vara så att det inte är problem med kompetensförsörjningen i Värmland? Utan att problemet i stället är att det är svårt att ta vara på den kompetens som redan finns i regionen?”

Från rapporten Overlooked greatness

Utifrån den här definierade utmaningen som vi valde att kalla Overlooked greatness, började vår utforskande resa. Vi skulle försöka ta reda på hur vi får reda på vad utmaningen bottnar i och hur vi kan försöka vända den till en mer positiv riktning. Den utforskande resan är allt annat än en förutbestämd raksträcka från punkt A till punkt B, som visualiseringen av vår process visar nedan:

Våra upptäckter

Vi har upptäckt att det finns behov av att bredda perspektivet på kompetensförsörjning och att frågan behöver inkludera ett socialt perspektiv. Ett socialt perspektiv innebär att vi behöver nya vägar för lärande och utveckling där individen sätts i första rummet när vi talar om kompetens, och att varje unik plats spelar en viktig roll i möjliga lösningar.

Vi har kommit fram till att det finns outnyttjade resurser i människor och organisationer som bättre behöver tas tillvara på och ger i förstudien förslag på hur detta kan göras genom ett missionsorienterat arbetssätt. Med den insikten menar vi att samhället behöver transformeras till ett mer hållbart lärandesystem både för individer och organisationer.

”Genom att bygga in ett lärande i och mellan de olika platserna kan vi få insikter om hur människors kompetenser kan bli till nytta för varje människa, för varje lokal plats, varje arbetsgivare och för ett regionalt utvecklingsperspektiv.”

Från rapporten Overlooked greatness

Nästa steg

Vi avslutar förstudien med ett förslag på organisering tillsammans med ett flertal aktörer som är intresserade av att medverka i en framtida projektansökan för att vidareutveckla förstudiens resultat.

Vi på Attityd tar med oss insikter och kunskap om det missionsorienterade arbetssättet, som vi ser kommer att kunna komma till nytta i våra uppdrag med olika kundbehov. Metoden går att praktisera i innovations- och förändringsarbeten också i sammanhang som inte enbart berör större samhällsutmaningar.

Är du nyfiken på metoden, så kan du ladda ner förstudien i sin helhet här: Overlooked greatness. Och så klart, kom över på en kopp kaffe så kan vi berätta mer!

Förstudien har letts av Karlstad Innovation Park och har genomförts i ett samskapande mellan Innovation Park och Attityd i Karlstad AB. Studien är en del av strategin för Smart specialisering i Värmland inom perspektivet Social innovation.

Haffa Pernilla här!

Pernilla Hoke Åberg

Projektledare

Pernilla är sociolog och samhällsanalytiker med intresse för hur organisatoriska funktioner och strukturer kan påverka arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter för organisationen. Pernilla gillar lika mycket att vara ute i skog och mark som att hänga i en huvudstad någonstans i världen.

Pernilla Åberg