Att välja metod

När du har avgränsat ett problem och formulerat ett syfte är nästa steg att välja den metod som samspelar bäst med just din undersökning. Olika undersökningar kräver olika metoder, men hur får du en skräddarsydd metod? Det beror på vilken teoretisk referensram, data och ansats som väljs samt hur de används. 

Den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen ger grund för analyser och förståelser av det praktiska i undersökningen. Den hjälper dig att besvara undersökningsproblemet och syftet. Det är valet av teorier som dikterar hur data tolkas och analyseras. Det är därför viktigt att referensramen speglar det aktuella problemet och utgörs av både teoretisk och praktisk kunskap. 

Undersökaren kan få ökad förståelse om den praktiska kunskapen genom bland annat samtal och samarbete med dig som beställare. 

Ansatsen 

Att välja rätt metod baseras även på ansatsen. Undersökningens ansats väljs beroende på hur man vill hantera tid och rum. Rumsdimensionen handlar om att man kan välja att genomföra undersökningar på bredden eller djupet. Breddstudier fokuserar till många undersökningsenheter (större massan) och resultatet ska spegla hela populationen. Djupstudier, eller så kallade fallstudier, ser till ett lägre antal enheter. Fallstudier genererar oftast en bättre förståelse av det bedömda fallet genom att vara ingående. 

Vid tidsdimensionen gäller det att välja om undersökningen ska följa den valda företeelsen under en längre tid eller undersöka den vid ett tillfälle. 

Här kan du få en djupare förståelse kring Ansats.

Data 

Data är den genererade informationen som ska analyseras, tolkas och presenteras. Den kan framställas under längre tid eller likt en stillbild tolkas här och nu. Data kan ha en kvantitativ karaktär och bestå av siffror som ska sammanställas statistiskt och genomförs via till exempel enkäter. Den kan även ha en kvalitativ karaktär och bestå av ord och bilder som samlas in genom intervjuer för att sedan tolkas och analyseras. 

Data kan även delas in i så kallade primär- och sekundärdata, vilket du kan läsa mer i artikeln Primär och sekundärdata.