Kartläggning av förtroende till tågtrafik

Onsdagen den 31 augusti arrangerade Handelskammaren Värmland ett seminarium om planerade och föreslagna infrastruktur- och logistikprojekt i Karlstadsregionen. Bland annat presenterades utvecklingen i projektet Tåg i tid.

Tåg i tid

Projektet drivs av Karlstad kommun och Region Värmland tillsammans med Trafikverket och syftet är att skapa pålitligare tågtrafik med kortare restid på Värmlandsbanan och i förlängningen på sträckan Oslo – Stockholm. Det möjliggör mer stabil och robust tågtrafik. Ett steg i projektet är ombyggnaden av Karlstads stadskärna, för att bland annat förena läns- och stadsbussarna med tågtrafiken i ett Karlstad C.

Vikten av delaktighet och kommunikation

Attityd i Karlstad genomförde förra året en kartläggning av berörda parters inställning, behov, önskemål och farhågor av Tåg i Tids utformning av Karlstad C. Resultatet visade att fastighetsägare, buss-, taxi- och tågoperatörer hade en önskan att känna sig mer delaktiga i projektet, att vara bättre informerade och kunna förmedla sina åsikter.

”Delaktighet och kommunikation är nära sammankopplat och (…) vikten av god kommunikation varit ett tydligt resultat i undersökningen.”
Attityd i Karlstad AB. (2015, 36). Undersökning inom projektet Tåg i Tid. Operatörer och fastighetsägare: 42. För Karlstad Kommun           

Vi är glada att  Tåg i tid tagit till sig detta och uttryckte under seminariet en önskan om att synas och höras mer, för att kunna ta del av andras åsikter. Projektledarna är även medvetna om farhågorna parterna visade kring ombyggnationen av Hamngatan och tar det i beaktning vid framtagningen av byggplanerna. Ombyggnationen ska därför ske i etapper där endast vissa delar blir avstängda åt gången, samt att försöka frigöra en busslinje för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.

Aktuellt

Härnäst inom Tåg i tid ska en arkitekttävling kring designen av nya Resecentrum på Karlstad C dra igång och det vinnande förslaget ska utses under våren. Vidare ska fokus ligga på vilka funktioner som ska prioriteras under ombyggnaden, till exempel vid just Hamngatan.

Tåg i tid-projektet är centralt i Karlstads fortsatta utveckling, och i förlängningen även hela Värmlands. Vi på Attityd i Karlstad följer projektets utveckling med spänning!