LUPP: Viktigt beslutsunderlag för arbete mot unga

I dag drunknar vi i statistik, databaser och rådata. För ökad användning och för att informationen ska bli ett beslutsunderlag krävs bearbetning och paketering. Ett arbete som kräver nära samarbete med uppdragsgivaren. Läs om vårt arbete med LUPP, MUCF:s enkät som riktar sig till unga, för Karlstads kommun.

Men vad är LUPP?  

Ja, LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken och är en undersökning som genomförs nationellt med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) som samordnare. Alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta och sett över åren har 250 av 290 kommuner någon gång genomfört LUPP.

Det som LUPP ger är en databas full med information om hur ungdomar har det i aktuell kommun. Och för att det ska bli ett viktigt och användbart beslutsunderlag för en kommun är steg 1 att bearbeta informationen utifrån de behov och förutsättningar som finns lokalt.

LUPP i Karlstad

Vi på Attityd har i fyra omgångar fått i uppdrag av Karlstads kommun att sammanställa deras LUPP-resultat. Jättekul tycker vi! Det är ett stort uppdrag, med många frågeområden och med en minst sagt intressant målgrupp. I 2017 års LUPP i Karlstad har 1 466 ungdomar, på fjorton olika skolor, deltagit och svarat på frågor om sin fritid, skola, framtidsdrömmar, trygghet, arbete, hälsa och politik. Att så pass många ungdomar har svarat på enkäten gör att vi kan dra slutsatser utifrån resultatet som blir representativt för alla ungdomar i Karlstad. Karlstad har valt att sammanställa LUPP-resultat på totalnivå och nedbrutet på undersökningsår, kön och årskurs. Det lade grunden till en fördjupad analys inom alla sju områden där vi la in Karlstads resultat i en nationell kontext. Utifrån resultat och analys gjordes en sektorsövergripande workshop eftersom arbete mot unga oftast inte ligger inom ett förvaltningsområde utan sträcker sig över fler, vilket behöver belysas och diskuteras på ett brett plan.

Att skräddarsy efter behov

Upplägget för arbete med LUPP ser olika ut från kommun till kommun, och det går att skräddarsy precis utifrån varje kommuns behov. Vi på Attityd samarbetar nu med flera kommuner i Dalarna som har valt Ungt inflytande som fokusområde vilket kommer användas i analysen. Det som alla kommuner har gemensamt är att beslut som rör unga kräver kunskap om unga, vilket LUPP:en och ett planerat beredningsarbete kan ge.

Vill man ta del av hela resultatet kommer det att finnas tillgängligt på Karlstad kommuns hemsida, där man också kan ta del av tidigare LUPP-rapporter.