Nina Kask- Mina bästa tips för att få jämställdhet och mångfald att hända!

Nina Kask i glasögon

De senaste sju åren har jag processlett företag och organisationer för ökad inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Frågan jag ofta får är HUR? Hur gör vi? Vi har fokuserat på jämställdhet och mångfald i flera år, men det händer ju ingenting!

Det är just det som ofta är det svåra, att gå från ambition till praktik. Ambitionen är enklare, den kan oftast formuleras i mätbara mål, beskrivas i värdegrunder eller ingå i uppförandekoder. Praktiken är det svåra, helt enkelt eftersom den måste göras. Den måste göras av styrelsen, den måste göras av ledningen, den måste göras av medarbetare och dessutom göras helst hela tiden. Det kan kännas både överväldigande och minst sagt utmattande, men det behöver det inte vara. Här är några av mina bästa tips för att få till jämställdhet och mångfald i praktiken.

1. Skapa strukturer för arbetet

Ett tips är att behandla jämställdhet, jämlikhet och inkludering som vilken annan utvecklingsfråga som helst. Tänk att ni ska införa ett nytt affärssystem, börja tillverka en ny produkt eller utveckla en digital tjänst. Hur gör ni då? För att förbättra en organisations jämställdhet, jämlikhet och inkludering behövs ett beslut, en kartläggning av behovet, det behövs en budget och tid behöver avsättas. Utvecklingsarbetet behöver också följas upp, för att se hur det går och för att se vad som behöver göras mer eller på ett annat sätt. Ett utvecklingsarbete gör inte sig självt vare sig det handlar om affärssystem, produkter, tjänster eller jämställdhet. Det handlar också om att förändra beteenden över tid, därför behövs en långsiktighet, en uthållighet och oftast mycket envishet.

2. Fördela kunskap i hela organisationen

Ett annat tips är just kunskap, brist på kunskap är ofta orsaken till att det tar stopp för många organisationer. Kunskap och lärande är nycklar. Kunskap kring vad jämställdhet, jämlikhet och inkludering egentligen handlar om och hur detta påverkar en verksamhet är ofta otillräcklig. Ett vanligt scenario är att det finns en eller ett fåtal engagerade och väldigt kunniga medarbetare i en organisation, och samtidigt är kunskapen hos den övriga organisationen väldigt låg. Satsa på att höja kunskapen i styrelse, ledning och därefter höj lägstanivån i organisationen. Mitt råd är att satsa på många och kortare kunskapsinsatser över tid, för att skapa ett bestående lärande. Se till att kunskapsinsatserna är interaktiva, där medarbetarna (gäller även styrelse och ledning) involveras och får praktisera inkludering i form av olika övningar och uppgifter i vardagen. Enstaka utbildningsinsatser leder sällan till förändring, utan ger mest inspiration och insikter för stunden.

3. Skapa relevans genom att konkretisera

Ytterligare ett tips är satsa på relevans i vardagen och i magen. Min erfarenhet är att jämställdhet, jämlikhet och inkludering ofta pratas om på ett övergripande sätt, på samhällsnivå. Det leder till att det känns irrelevant, abstrakt och fluffigt. Se till att få ner frågorna i vardagen, det ska kännas relevant för medarbetarna i deras egen vardag. Konkretisera! Det är här ni ska använda den kartläggning som ni har gjort i det första tipset. Utgå ifrån de behov, utmaningar och möjligheter som finns i just er organisation. Lyft både det positiva och det jobbiga, både utmaningarna och möjligheterna behöver landa i magen. Känslor är en central del för att få till förändring. Det här är också ett sätt för att undvika det som jag (och andra) kallar ”nån-annanism” (inställningen att problemen finns någon annanstans men inte här) eller att problemet finns här men att lösningen finns någon annanstans (oftast förskolan eller skolan) eller att problemet finns här men det är sämre någon annanstans.

4. Avgränsa och prioritera

Textbrickor som formar orden ”plan” och ”make”.

Nästa tips grundar sig i att utvecklingsprocesser för ökad jämställdhet, jämlikhet och inkludering för många känns övermäktiga och utmattande. Det beror på att det är komplexa frågor, det kan också bero på kunskapsbrist. Oavsett vilket så går det inte göra allt, och absolut inte på en gång, utan prioritera tre saker som ni börjar med. Välj något som är viktigt för en majoritet av medarbetarna, välj något som känns lite enklare att förändra och välj något som tydligt förebygger sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering. Om ni i er kartläggning ser något som behöver åtgärdas och prioriteras före allt annat börjar ni givetvis med det. Kom ihåg att lyfta det ni gör bra och jobba med att förstärka det.

Mitt slutliga tips är att GÖRA. Det är kanske det viktigaste tipset. Det är ofta här det tar stopp, när ambition ska övergå till praktik. Så börja göra, fortsätt göra och få många att göra.

Lycka till!

Väcktes det vidare frågor hos dig om jämställdhets- och inkluderingsarbete hittar du Ninas kontaktuppgifter nedan.

Kontakta Nina