Extern utvärdering

Utvärdera för ett lyckat projekt

Hur gjorde vi sist? Gör vi verkligen rätt? Hur kan vi göra det bättre? Det är vanliga frågor som många ställer sig inför, under och efter ett projekt. Genom att utvärdera en pågående eller avslutad process skapas underlag för ett effektivare arbete och bättre förutsättningar i ett nästa projekt. Med många års erfarenhet av extern utvärdering vägleder vi er och ert projekt i rätt riktning.

EU-finansierade projekt som ansöker om 3–10 miljoner ska ha en extern aktör som utvärderar projektets genomförande. En extern utvärdering hjälper mellanstora projekt att få kunskap och insikter kring utveckling av projektets olika delar. Syftet är att en extern utvärdering ska både stödja projektet under ert genomförande och att fånga dess resultat. När en utvärderingsinsats ska genomföras väljs i samråd. I vår externa utvärdering arbetar vi enligt riktlinjer utformade av Tillväxtverket. Denna modell kallas för P3N3.

Klicka här för att lära dig mer om Tillväxtverkets modell P3N3.

Vi på Attityd har lång erfarenhet av att utvärdera EU-finansierade projekt. I planering och utförande av en extern utvärdering utgår vi alltid från era specifika behov och förväntningar utan att tumma på vår uppgift i att göra opartiska bedömningar. En delaktighet och nära relation mellan oss och projektet bäddar för att utvärderingsresultat blir användbara och nyttiga för projektet. Vi stävar alltid efter att våra utvärderingsresultat blir konkreta, användbara och enkla att sprida till en bredare målgrupp.

Utvärdering utifrån särskilda teman

Vanligtvis sker våra utvärderingsnedslag en till två gånger per år, där varje nedslag har ett specifikt fokus. Genom att fokusera på olika teman breddas perspektiv och förståelse för projektets olika delar men avslutas alltid med en slututvärdering där vi följer upp hur ert projekt har presterat utifrån P3N3 med fokus på om projektmålen är uppnådda. Särskilda teman kan vara:

  • Nulägesanalys
  • Styrning och styrgruppens roll.
  • Projektets arbete med hålbarhetsaspekterna.
  • Post-projektimplementering – vad händer med projektets resultat efter avslut?
  • Projektets förmåga till samverkan.

I den externa utvärderingen samlar vi in relevant information, vanligen genom dokumentstudier och intervjuer med projektledning, styrgrupp, referensgrupp och målgrupp. Vi har även vana av att genomföra workshops, presentationer och mötesobservationer. Resultaten sammanställs och återförs som kunskaper och rekommendationer till projektet. Att utvärdera handlar om att lära efterhand, så våga stanna upp för att reflektera, för att sedan ta nästa steg framåt i projektet.

Kontakta oss!

Nina Engdahl

VD & projektledare

Nina är förankrad i företagsekonomin och har marknadsföring, organisation och ledning som specialitet. Nina är positiv, har balans som ledord och befinner sig förmodligen i en kajak i sommar.