Löpande utvärdering

Vi är med och utvärderar ert EU-finansierade projekt.

Att kontinuerligt fråga sig om projektet styr mot sina mål är en framgångsfaktor. Vi har flera års erfarenhet av att arbeta med löpande utvärdering och hjälpa projekt framåt under hela projekttiden. I en rådgivande roll agerar vi bollplank och vägleder projekt för att nå uppsatta mål.

EU-finansierade projekt som ansöker om 10 miljoner kronor eller mer i stöd ska ha en extern aktör som löpande följer projektets genomförande. Genom löpande utvärdering arbetar vi i nära kontakt med projektet för att kontinuerligt följa dess utveckling. Det kan handla om att bidra med erfarenheter från tidigare projekt, bistå med hur man löser en konflikt inom projektet eller att identifiera projektets nästa steg. I våra löpande utvärderingar, även kallat följeforskning, arbetar vi enligt riktlinjer utformade av Tillväxtverket. Denna modell kallas för P3N3.

Klicka här för att lära dig mer om Tillväxtverkets modell P3N3.

Vad vi gör som utvärderare

I vår roll som löpande utvärderare startar vi alltid vårt arbete med en nulägesanalys. I nulägesanalysen tar vi vara på den kunskap som finns inom projektet, inkluderar målgruppens perspektiv och tar hänsyn till eventuella omvärldsfaktorer. Vi samlar in information kring projektets genomförande och går igenom den dokumentation som finns om projektet. Utifrån det synliggörs vad projektet behöver bevara och utveckla.

Efter nulägesanalysen anpassas vår löpande utvärdering till projektets behov. Vanligtvis sker våra utvärderingsnedslag en till två gånger per år. I den löpande utvärderingen samlar vi in relevant information, vanligen genom dokumentstudier och intervjuer med projektledning, styrgrupp, referensgrupp och målgrupp. Resultaten sammanställs och återförs som kunskaper och rekommendationer till projektet. Genom att fokusera på olika teman breddas perspektiv och förståelse för projektets olika delar. Särskilda teman kan vara:

  • Styrning och styrgruppens roll
  • Projektets arbete med hålbarhetsaspekterna.
  • Post-projektimplementering – vad händer med projektets resultat efter avslut?
  • Projektets förmåga till samverkan.

Den löpande utvärderingen avslutas alltid med en slututvärdering där vi följer upp hur ert projekt har presterat utifrån P3N3 med fokus på om projektmålen är uppnådda.

Vi stöttar dig genom hela processen

Att vara extern utvärderare innebär även att stötta projektet med spridning av kunskaper. Vi stävar alltid efter att våra utvärderingsresultat blir konkreta, användbara och enkla att sprida till en bredare målgrupp. Workshops, presentationer och deltagande vid möten är också aktiviteter vi kan genomföra som stöttar er i spridning av projektresultat både internt och externt. Att vara projektledare för ett EU-projekt kan vara ett krävande uppdrag. Det finns ofta höga förväntningar på vad projektet ska åstadkomma under en begränsad tidsperiod och det gäller att få alla projektmedarbetare och samverkanspartners att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Utifrån detta vill vi betona att vi värdesätter närhet och dialog med er och ert projekt. Vi ser till att hjälpa er från början till slut.

Kontakta oss!

Nina Engdahl

VD & projektledare

Nina är förankrad i företagsekonomin och har marknadsföring, organisation och ledning som specialitet. Nina är positiv, har balans som ledord och befinner sig förmodligen i en kajak i sommar.