IUC Stål & Verkstad

IUC Stål & Verkstad har under tre års tid bedrivit projektet STIVI (Steg för innovation i värmländsk industri) som innefattar att de genom en bredd av aktiviteter ska bidra med ökad innovationskraft till små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin. Vilka aktiviteter som kopplas in är beroende på behovet hos företaget som tar del av projektet. Det kan exempelvis vara strategiworkshops, processkartläggningar och kontakt med relevanta FoU aktörer för att hjälpa företaget att ta nästa steg för att bli mer innovativt. Attityd har varit med och följt projektet som utvärderare. 

Mattias Säfström, projektledare för STIVI, menar att projektet har dragit stor nytta av resultatet från utvärderingarna. Det har hjälpt projektet i rätt riktning genom både workshops och andra proaktiva delar i utvärderingen. 

“Vi har löpande analyserat projektets utmaningar och svagheter tillsammans med Attityd och har därefter kunnat adressera dessa på tidigt stadium. Detta gör att vi har kunnat justera projektet löpande mot uppsatta mål.”

Han menar vidare att det har varit viktigt för dem att ha en långsiktig plan då den omställning som krävs inom industrin inte kan genomföras fullt ut på en projekttid på tre år. Ett begrepp som har varit till stor hjälp för långsiktig planering är pärlbandsprojekt.  

Pärlbandet var nyckeln

Pärbandsprojekt är ett begrepp för en långsiktig utvecklingsstrategi. Det bygger på att man ska arbeta vidare på ett befintligt eller avslutat projekt genom att ta med sig sina erfarenheter till nästa projekt. De olika pärlorna symboliserar olika projekt som bygger vidare på den erfarenhet man har för att till slut bilda ett längre pärlband. Alla pärlor är unika, men de är inte lösa utan hänger ihop med en tråd som då symboliserar den långsiktiga utvecklingsstrategin. Det är mer rimligt att lyckas med utveckling genom en rad projekt som följer på varandra och där tidigare erfarenheter tas tillvara, än att fokusera på separata projekt. Attityd presenterades för begreppet pärlbandsprojekt för första gången genom Almi Östergötland som använt sig av pärlbandsprojekt under lång tid och också sett de positiva effekterna av långsiktigt utvecklingsarbete. Vi har tagit med oss och inspirerat IUC Stål & Verkstad att tänka i pärlband under projektet STIVI och inför kommande utvecklingsstrategiarbete. 

“Pärlbandsprojekt har blivit ett verktyg för att kunna lägga målsättningar på längre sikt (10 år) och använda varje projekt som ett delmål i den resan. Detta tror vi innebär större effekter både i det individuella projektet som i hela pärlbandet”

Foto Jonas Bilberg