Workshops – vilka bjuder vi in?

Förr eller senare stöter organisationer, projekt eller andra arbetsgrupper på utmaningar och problem som behöver hanteras. Det leder ofta till att det är samma personer som arbetar för att hitta en lösning. Dessvärre finns det då en ofrivillig vana att hamna i samma hjulspår. Det kan därför vara bra att ta tillvara på den kollektiva intelligensen i gruppen.

En metod som visat sig vara effektiv är att samla personer i en workshop.

Workshop är en metod som används i flera olika sammanhang med ett gemensamt mål – att öka interaktionen och närvaron hos deltagarna, där det finns ett tydligt syfte utan några givna svar. En workshop är en interaktiv mötesmetod som tillåter diskussion med utrymme för ifrågasättande. För att skapa en bra dynamik i gruppen behöver man se över vilka man ska bjuda in för att sedan anpassa situationen efter deltagarna. Det kräver inte bara olika kompetenser utan även en spridning av ålder, kön och mångfald.

Så vilka bjuder vi in?

Är det ledningen, andra personer inom projektet eller personer ur målgruppen? En workshop är ett tillfälle att inkludera flera personer som ligger utanför den egna organisationen. Det kan vara personer som besitter en viss kompetens eller kunskap inom ett specifikt områden. Till exempel någon som är grym på IT, riktigt vass på digitala medier eller någon som tillhör målgruppen. Genom att inkludera personer från hela ”näringskedjan” av projektet ökar förutsättningarna för ett bredare perspektiv och möjligheterna till ett mer innovativt tänkande. Inför vissa workshops är syftet däremot att samla en befintlig grupp för att belysa en frågeställning, vilket gör det oväsentligt att inkludera andra aktörer. Oavsett är det viktigt att se över hur stor gruppen är för att sedan anpassa övningarna så att alla har möjlighet att komma till tals.

När vi på Attityd arbetar med workshops gör vi strategiska indelningar av en större grupp och tar hänsyn till bland annat hur länge personerna arbetat tillsammans, vilka erfarenheter de har och egenskaper så som ålder. Detta i syfte att låta personer med mindre erfarenhet inom ett område möta personer med mer erfarenheter och kunskaper, samt för att få en spridning mellan ålder, kön och mångfald.

Vad gör man av resultatet?

Den information man tillhandahåller genom att inkludera flera aktörer från ett projekt är oftast värd guld. Den kollektiva intelligensen som finns i en grupp och som utvinns under en workshop får inte gå till spillo genom att inte implementera och arbeta vidare med informationen. Det är därför viktigt att från början sätta upp en plan för hur resultatet ska tas tillvara på. Vad händer när workshopen är klar? Vem är mottagare, vilka är målgruppen, hur kan resultatet spridas, i vilka situationer kommer workshopresultatet att leva vidare? Det är viktigt att arbeta vidare med resultatet och inte låta värdefulla insikter gå förlorad. Som konsulter ser vi till att paketera resultatet på ett användbart sätt och att tillsammans med beställaren diskutera åtgärder utifrån resultatet.