Sandvikens Kommun

Att driva projekt i en digitaliserad omställningsfas 

Konferenser, event och andra sammanställningar har länge varit naturliga mötesplatser för att kunna nå ut med sitt budskap och representera sin verksamhet. Men när dessa ställs in, eller ställs om, krävs det andra metoder för att nå en bredd av människor. Attityd fick i uppdrag som extern utvärderare av projektet Regional innovationsnod att ta fram ett verktyg för projektgruppen att tillsammans kunna reflektera och problematisera situationen för att kunna nå en större mångfald. 

Regional innovationsnod 

Sandvikens kommun bedriver det EU-finansierade projektet Regional innovationsnod vars syfte är att samordna aktörer och driva processer som underlättar tillkomsten av innovationer och utvecklingsprojekt i Region Gävleborg. Genom att främja idéer som kan realiseras i nya hållbara tjänster, produkter och företag vill projektet främja en hållbar tillväxt för hela regionen. Den regionala innovationsnoden har som mål att bland annat bidra till att öka bredden inom det företagsstödjande systemet med särskild vikt på kvinnor, unga kvinnor och män, samt kvinnor och män med utomnordisk bakgrund. Från att projektet haft en jämn fördelning mellan kvinnor och män innan pandemin har mångfalden av deltagare blivit en utmaning – när traditionella mötessammanhang ställts in.  

– Vårt mål är att se till att alla får ta del av de offentliga resurser som finns för att realisera idéer och möjliggöra utveckling. Vi vill kunna säkerställa att vi når alla, unga som gamla, kvinnor som män, svenskfödda som utrikesfödda. Men när pandemin kom uteslöts alla tidigare tillfällen att träffa idébärare och vi kunde se en tydlig skillnad på vilka som sökte sig till oss. Från att ha haft en jämn fördelning mellan kvinnor och män innan pandemin, så såg vi en risk med att vårt digitaliserade arbetssätt inte minst uteslöt utrikesfödda, förklarar Malin Rogström projektledare för Regional Innovationsnod.  

Hade det digitaliserade arbetssättet gjort att vi tagit ett steg bakåt? En fråga som Malin och övriga i projektet frågade sig i skiftet från fysiska till digitala möten. För att undersöka utmaningen fick Attityd i uppgift som externa utvärderare att ta fram en metod för att problematisera frågeställningen och för att gemensamt i projektet komma fram till olika lösningar.  

Workshops för kollektiv intelligens   

– När det handlar om inkludering, mångfald och genus är det viktigt att först se vilka utmaningar som finns. Att ställa frågor som hur och varför dessa utmaningar existerar. Därefter kan man gemensamt diskutera olika ”första steg” för att starta förändringsprocessen. Eftersom detta arbete kräver att man arbetar tillsammans med utrymme för diskussion blir valet av metod viktigt. En workshop är en interaktiv mötesmetod som både tillåter diskussion och ifrågasättande för att problematisera utmaningarna. Det handlar om att genom den kollektiva intelligensen komma fram till en gemensam förståelse och medvetenhet som kan leda till förändrade handlingar, berättar Frida Rönning följeforskare på Attityd.  

Med projektet frågeställning som grund tog vi på Attityd fram en workshop med fokus på att samla den kollektiva intelligensen inom projektet. Med hjälp av det digitala mötesrummet Team kunde workshopen genomföras helt digitalt. Workshopsverktyget Miro tillät gruppen att diskutera tillsammans för att komma fram till olika slutsatser.  

Innovationsnod

– Jag tror på det goda exempels makt. Det görs så mycket bra saker där vi kan lära oss av varandra. Då projektet finansernas av offentliga medel har vi ett ansvar att hitta lösningar på liknande problem. Attityd tog fram förslaget på workshopen och har levererat många klocka uppföljningsfrågor i sin roll som extern utvärderare. De är proffsiga, flexibla, kreativa och väldigt kunniga. Och inte minst roliga att jobba med! Avslutar Malin. 

Då svårigheter att nå den tänkta målgruppen har upplevts i även andra sammanhang kommer workshopen nu att utvecklas och genomföras tillsammans med flera parter från Region Gävleborg. 

Malin delar med sig av tre viktiga slutsatser från workshopen: 

1. Att vara medveten om att nya arbetssätt och kommunikationsvägar riskerar att utestänga vissa grupper i samhället.

2. Vikten av goda ambassadörer. Lyfta en bredd av idébärare och entreprenörer kopplade till projektet.  

3. Förenkla språket. När det blir mer digitalt har språket en ännu större betydelse och därför är det ännu viktigare att vara inkluderande i sin kommunikation.