Styrelseutvärdering

Här skapar vi en stabil grund.

En utvärdering över styrelsens arbete är en hållbar investering som kommer ge dig underlag för att fatta beslut som gynnar verksamheten. Vi på Attityd har tagit fram en webbaserad styrelseutvärdering som syftar till att få input till utveckling av styrelsens arbete.

Oftast finns det behov av tillförlitlig fakta. Att få reda på hur det egentligen ser ut. En styrelseutvärdering tar reda på fakta, information och kunskap om hur verkligheten ser ut. Genom att tillfråga styrelsemedlemmarna om deras upplevelse av styrelsearbete får du underlag för att utveckla dess arbete. Ett välfungerande styrelsearbete bidrar till företagets utveckling och säkerställer att bolaget är på rätt väg. Vi erbjuder såväl en webbaserad enkät som kvalitativa intervjuer och observationer för att fånga flera perspektiv av hur styrelsen fungerar.  

Styrelseutvärdering genom vår webbaserade enkät

Vår webbaserade enkät består av en rad olika områden och inom varje område finns ett antal konkreta frågor som är speciellt framtagna för att utvärdera styrelsearbetet. En del frågor är ren formalia, andra inbjuder deltagaren till att reflektera över styrelsearbetet, såväl sin egen insats som övriga deltagares insats. Målsättningen är att identifiera om styrelsearbetet är utformat för att det driva bolaget mot de mål som styrelsen har satt upp. Enkäten besvaras individuellt, och resultatet presenteras på totalnivå. Som ett komplement i vår tjänst ger vi ordföranden ett stöd inför de uppföljande utvecklingssamtalen genom att lyfta fram specifika frågor som kartläggningen identifierat. Vi skapar undersökningar som kommer gynna din verksamhet under lång tid framöver.

Psst… Vi erbjuder även observationsstudier av styrelsens arbete. Genom deltagande på ett urval av styrelsemöten kan vi ytterligare analysera och belysa hur styrelsens arbete fungerar.

Vi hjälper dig!

Nina Engdahl

VD & projektledare

Nina är förankrad i företagsekonomin och har marknadsföring, organisation och ledning som specialitet. Nina är positiv, har balans som ledord och befinner sig förmodligen i en kajak i sommar.