Platsbaserade digitala upplevelser inom besöksnäringen

Vi har under en längre tid levt i ett samhälle där de traditionella medierna i en större utsträckning ersatts av digitaliserade tjänster. Genom digitala bokningar, reseguider och biljettköp har besöksnäringen närmat sig ett alltmer digitalt förhållningsätt till besökarna. Idag finns även tekniker för att förhöja upplevelsen av en plats med hjälp av digitala verktyg. Men hur pass anpassade är den digitala tekniken till den miljö den förväntas verka i?

– Den digitala utvecklingen inom besöksnäringen har länge styrts av teknisk utveckling och innovation. Det finns en bristande kunskap inom besöksnäringen kring vad digitalisering innebär, vilka effekter den ger och vilka möjligheter och utmaningar det medför. Även inom IT-sektorn behövs ökad förståelse för besöksnäringens förutsättningar för att den digitala utvecklingen ska ske i harmoni med besöksnäringens platser, Lotta Braunerhielm projektledare för PDU.

En forskningsstudie i tre steg

Forskningsprojektet Platsbaserade Digitala Upplevelser (PDU) har under tre år arbetat fram en metod för platsbaserad digital utveckling inom besöksnäringen. Med avstamp i tre platser i Värmland; Kristinehamns skärgård, Glaskogen och Sunne, med fokus på kultur och berättande. De har genomfört en utvecklings- och innovationsprocess på varje plats med syftet att skapa hållbara digitala koncept utifrån varje unik plats, dess historia, förutsättningar och sammanhang. Processen har drivits av forskare och ett IKT-företag och inkluderat både offentliga aktörer, entreprenörer, lokalbefolkning, besökare och andra organisationer.

– Hela projektet bygger på att arbeta med en aktörs- och platsbaserad metod där alla deltagare har varit med i utvecklingen och innovationsprocessen. Det handlar om att samverka och involvera människorna runtomkring och att även få med andra perspektiv i samhället som oftast exkluderas. Tillsammans ville vi utveckla digitala upplevelser med den specifika platsen som utgångspunkt, förklarar Lotta.

De utvalda platserna kunde identifieras efter en gedigen urvalsprocess. När väl platserna och aktörerna vid varje plats var identifierade kunde projektet gå in i en andra fasen. Här låg fokuset på att genomföra olika djupgående studier där forskarna från PDU gick in och tittade på den dokumentation som fanns anknutet till platserna. Med hjälp av såväl muntliga källor som dokumenterat material i form av fotografier och skrifter har de kunnat skapa en grund för berättelsen om platsen. En viktig aspekt har varit att reflektera kring vems eller vilkas historia som har berättats och om det finns anledning till att lyfta fram perspektiv från historian som tidigare inte har fått tillräckligt med utrymme. Genom att även studera den digitala representationen av varje plats kunde de undersöka vad som inkluderas och exkluderas vad gällande bland annat platsens historia, natur och kultur i den digitala representationen. För att få en ökad kunskap om upplevelsen av platsen och hur digital teknik används i sammanhanget genomfördes även besöksstudier.

Det tredje steget bestod av en utvecklings- och innovationsprocess som forskarna drev tillsammans med samverkansaktörer från en digital innovationsbyrå. Offentliga aktörer, entreprenörer och besökare från respektive plats deltog i en workshop där en process av kreativt skapande kring varje plats ägde rum. Utan att sätta ett tydligt mål skulle deltagarna tänka utanför boxen och addera olika former av perspektiv, så som hur en upplevelse ser ut före, under och efter ett besök, eller hur en mental, fysisk eller digital upplevelse kan se ut. Processen avslutades med prototyputveckling där entreprenörerna från de tre platserna deltog. Med hjälp av aktörernas kreativitet varvat med insikter och lärdomar från forskarnas djupgående studier kunde processen slutligen landa i konceptskisser för platsbaserade digitala upplevelser utvecklades.

Digital innovationsbyrå till hjälp

Med sig i projektet har de haft Sticky Beat. Som innovationsbyrå har de varit med och drivit innovationsprocessen framåt genom den workshopserie som genomförts tillsammans med aktörerna bundna till platserna.

– Vi måste förstå världen för att kunna arbeta med den, och det gör vi inte förrän vi får umgås med den. Därför har vi använt oss av workshops för att låta olika aktörer som berör platserna på olika sätt tänka högt och stort för att komma med idéer som vi på Sticky Beat sedan kan jobba vidare med. Det har varit otroligt värdefullt för oss, säger Andreas Stjärnhem på Sticky Beat.

Med forskningen och resultaten från workshopen som insiktsunderlag har de kunnat arbeta kreativt för att ta fram prototyper och bygga fram de slutgiltiga konceptskisserna. Prototyperna är framtagna med en tanke kring dess utseende och funktioner anpassade till varje plats.

Utöver det slutgiltiga konceptet har de olika workshopen lett till flera nya utvecklingsområden längst vägen. De nya insikterna har gett deltagarna perspektiv på vad de kan utveckla kring besöksmålet redan idag. Ett exempel är från ett av de tidigare projekten där samma process resulterat i att besöksnäringen valt att inkludera nya perspektiv till historian som tidigare inte har varit lika central. I detta fall handlade det om att utveckla guider med kvinnornas historia i fokus. Utan att inkludera digital teknik.

– Innovation ska drivas av glädje. Det är roligt att få tänka stort och gränslöst, vilket även gör att deltagarna kommer på idéer som de kan börja på direkt. Genom att ta fram mindre prototyper kan de dra i gång arbetet utan att inkludera den digitala tekniken.  

Sticky Beat har tidigare arbetat tillsammans med forskningen i flera olika projekt där samarbetet har visat sig mycket lyckat – likt så i detta projekt.

– Forskningen besitter en evidens som är otroligt värdefullt för oss i vår process. Medan vi är mer praktiska står forskningen för det teoretiska vilket resulterar i att ett plus ett blir tre, avslutar Andreas.

Resultatet – en metod, tre appar

Förutom konceptet för platsbaserade digitala upplevelser har projektet tagit fram den metod där arbetet utgår ifrån ett underifrånperspektiv som också innebär aktörsinvolvering som tar avstamp i varje unik plats, dess förutsättningar i form av natur, kultur, historia och de människor som bor, verkar och besöker platsen. Metoden handlar om platsutveckling och kan lika väl inspirera andra branscher, så som vid utveckling av offentliga platser eller nya bostadsområden.

Läs mer om projektet i PDUs Metodhandbok för innovationer för besöksnäringen.