Attityd i Kenya- en utforskande resa för utveckling av projekt och oss själva

Nina & David i Kenya

Från och med december har Attityd varit involverade i ett uppdrag som till sin utformning liknar det vi genomfört otaliga gånger tidigare som följeforskare av projekt, fast med skillnaden att uppdraget hör till en helt ny kontext. Förutom den nya kontexten har även uppdraget genomförts med en ny samarbetspartner, Life Academy. David och Nina som följeforskare från oss på Attityd har tillsammans med Oskar Kvamme från Life Academy med kompetens och erfarenhet av biståndsprojekt tagit sig an uppdraget att agera externa utvärderare av ett bilateralt biståndsprojekt i Kenya som har pågått i sju år. Förutom att sätta sig in i vad projektet har uppnått under sina sju verksamma år mot vad projektet avsett att uppnå innefattade uppdraget även en resa för fältbesök i Kenya. David och Nina har självklart fått tanka av sig alla erfarenheter, insikter och lärdomar de tagit med sig från resan. Nu får även ni ta del av de tre största lärdomarna:

Involvering av projektets alla målgrupper är ett vinnande koncept i alla kontexter

Tankarna går lätt till hur verktyg som fungerar i en kontext kan brista i andra kontexter, men innan vi går in på hur våra metoder som följeforskare kan utvecklas utifrån insikter från resan går vi in på det vinnande konceptet i metoderna. Att testa metoder i olika kontexter är ett bra sätt att utveckla universella metoder som är optimerade efter sitt ändamål. En utgångspunkt vi haft som följeforskare under en lång tid är att en hög involvering av projektets målgrupper leder till ändamålet att i högsta möjliga mån förstå projektet och dess resultat. Under fältbesöket användes våra vanliga metoder, workshops, fokusgrupper och djupintervjuer, för att lyssna in projektets olika målgrupper. Särskilt intressant var det att lyssna in och förstå de förändringar som skett i projektet till följd av förändrade omständigheter, då projektet pågått under en sådan lång tidsperiod. Detta är ytterligare ett exempel på hur projekt alltid ingår i en föränderlig kontext, oavsett om kontexten utgörs av Sverige eller Kenya, där de största insikterna kan inhämtas från projektets målgrupper.

Workshop i Kenya.

Komplettera samtal med målgruppen med fältbesök hos målgruppen

Många av våra utvärderingsuppdrag präglas mer av samtal med människor om deras kontext än att uppleva kontexten de befinner sig i. En insikt och utvecklingspunkt i våra egna följeforskningsmetoder som upptäcktes är möjligheten att fördjupa insikterna om berörda målgrupper genom fältbesök. Fätbesöket kan bestå i en mer komprimerad och intensiv upplevelse av projektet där mötet med målgruppen sker gruppvis under en kortare tidsperiod i den kontext som speglar projektet. Involveringen av projektets målgrupper kan på så vis fördjupas ytterligare ett steg för att i slutändan öka förståelsen för projektet.

Bredda kompetens och förståelse genom samverkan

Det krävs olika perspektiv och kompetenser att förstå olika målgrupper. För att möta och förstå framtidens utmaningar tror vi som så många andra på att lyssna in berörda målgrupper och för att vara rustade att göra det tror vi på en ökad samverkan mellan organisationer med olika kompetenser. Att ingå partnerskap med Life Academy innebär för oss likväl som för dem ett breddande av verktygslådan med tillgängliga kompetenser och styrkor. Genom samverkan och partnerskap breddar vi de framtida möjligheterna för våra organisationer att tillsammans ta oss an nya uppdrag.

Det är kanske inget nytt under solen, men den övergripande lärdomen handlar om att våga tänka nytt och utforska nya möjligheter som källa till lärande. När vi ser oss själva i en ny kontext öppnas möjligheten upp för att se sig själv ur nya perspektiv, vilket ger oss riktning i vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Oavsett organisation är en säker väg till utveckling att våga tänka nytt i vad vi gör, var vi gör det och med vem vi gör det tillsammans med.