Attitydmodellen för kvalitetssäkra undersöknings­processer

Anonymitet, personuppgifter och andra etiska riktlinjer är för att nämna några saker som behöver tas i beaktning inför, under och efter en undersökning. Attitydmodellen är framtagen av oss på Attityd för att kunna garantera våra kunder ett säkert samarbete med oss.

Attitydmodellens funktion

Efter flera års erfarenhet har vi utvecklat Attitydsmodellen som vi utgår från i alla undersökningar som vi gör. Den hjälper oss att kvalitetssäkra undersökningsprocessen som innebär att vi i varje steg håller en god kommunikation och löpande dialog med kunden. Vi dokumenterar alla moment, baserar olika arbetsprocesser på forskning samt följer de internationella etiska regler för marknadsundersökningar framtagna av ESOMAR och ICC, och förordningar som finns kring personlighetsuppgifter enligt GDPR.

Undersökningsprocessens åtta delar – en sammanfattning

En undersökningsprocess består utav åtta delar. Vi kvalitetssäkrar planering genom att tillsätta rätt kompetens in i projektet, upprättar en projektplan och säkerställer att vi får rätt underlag för respektive projekt som underlättar intern och extern kommunikation. Vi har ett uppstartsmöte tillsammans med kunden där vi säkerställer syfte, målgrupp, frågeställning, tidsplan, förväntningar på rapportering och återkoppling. Datainsamlingen säkerställer vi genom att granska frågeställningarna utifrån olika parametrar så som logik, responsivitet, användarvänlighet och språk. Under insamlingsperioden håller vi löpande kontroller av den inkommande datan för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Genom att spela in intervjuer säkerställer vi att informationen inte går förlorade. Inför workshops och fokusgrupper har vi ett rekryteringssystem som följer de etiska riktlinjerna så som anonymitet och GDPR i syfte att skydda respondenterna. Vi omvärldsbevakar för att kunna svara på frågan ”speglar resultatet de trender vi ser i vår omvärld?”. Omvärldspperspektivet kan bidra till nya insikter och ett annat sätt att tolka resultatet.

Rapportering sker i slutet av att vi sammanställt den insamlade datan. Av de kvantitativa undersökningarna för vi en rimlighetsbedömning av resultatet och utgår från en checklista för kontrollering av siffror, villkor och bortfall. Vid kvalitativa undersökningar lyfter vi bland annat citat från målgruppen för att beställare ska få en tydligare bild och känsla för hur målgruppen resonerar. Resultatet presenteras tillsammans med vår analys, men är även ett tillfälle för kunden att komma med synpunkter och önskemål innan slutrapporten levereras. För oss är det viktigt att resultatet kommer till användning för verksamheten. Implementering är en viktig del för utvecklingsprocessen för verksamheten. En del av implementeringsprocessen är att sprida vidare resultatet till andra relevanta målgrupper. Därför ser vi till att hjälpa kunden att öka användandet av resultatet i verksamhetsutvecklingen genom att sprida resultatet på ett relevant sätt genom bland annat workshops. Sista steget i Attitydmodellen är att utvärdera. Efter varje undersökning utvärderar vi uppdraget i våra interna projektgrupper för att ta med lärdomar in i planeringen av framtida uppdrag.

Är du i fasen av att starta ett nytt projekt, mitt i ett eller kanske till och med i slutet av ett? Tveka inte att kontakta oss så kan vi bolla lite tankar för att ditt projekt ska nå bästa möjliga resultat!