Medarbetar­undersökningen – vi tror på den!

Vi ser den om och om igen. Medarbetarundersökningen. Och vi ser det om och om igen. Att den gör nytta.

Vi har gjort så många medarbetarundersökningar så vi har tappat räkningen. Det vi vet är att den hjälper verksamheter att bli bättre arbetsgivare och i förlängningen också på att möta kunders behov och önskemål. Nöjda medarbetare är engagerade medarbetare som vill göra kunder nöjda.

Vilket är syftet med medarbetarundersökningen?

Frågor att ställa inför genomförandet av en medarbetarundersökning är; i vilket syfte och hur ska resultatet användas? Med en medarbetarundersökning kan utvecklingspotential i organisationen identifieras och bidra till att arbetssituationen för medarbetarna förbättras. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och genom deras perspektiv och insikter skapas engagemang som blir en viktig tillgång i utvecklingsarbetet. Vår erfarenhet är att medarbetarundersökningar bygger förtroende, skapar nöjda medarbetare, bidrar till ökad trivsel på arbetsplatsen och bidrar till verksamhetsutveckling.

Hur resultatet från medarbetarundersökningen används

Ur ett strategiskt perspektiv är medarbetarundersökningen ett kraftfullt verktyg att använda i företagets utvecklingsarbete. Det sker förändringar i omvärlden, i verksamheten och bland medarbetare. Utveckling och förbättringsarbete är en kontinuerlig process. Genom att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar kan resultatet användas för att mäta effekter av åtgärder, analyseras och i det kontinuerliga förbättringsarbetet utvecklas vidare tillsammans med medarbetarna. Medarbetarinvolvering bidrar till god förankring inför implementering av förbättringsåtgärder. Medarbetarna har garanterat kloka inspel på lösningar till de utmaningar som har identifierats.

Attityds medarbetarundersökningar

På Attityd genomför vi olika typer av medarbetarundersökningar. Gemensamt för dem är att de syftar till att skapa en arbetsplats med engagerade medarbetare och en kultur som får dem att växa.

Vår traditionella medarbetarundersökning genomförs med en enkät där medarbetarna svarar anonymt och individuellt. Enkäten kan kompletteras med intervjuer eller fokusgrupper för att få både bredd och djup i medarbetarnas syn på sitt arbete och sin arbetsplats. När undersökningen är slutförd presenterar vi resultatet i form av en rapport där vi redovisar utfallet med uträknat Nöjd medarbetar-index (NMI). NMI är ett nyckeltal som beskriver medarbetarnas nöjdhet totalt sett med sin arbetssituation. 

Vår Medskapa-undersökning syftar till att skapa samverkan, bryta interna barriärer och tillsammans utveckla specifikt område. Jämfört med en traditionell undersökning handlar Medskapa mindre om bedömning av arbetssituationen och mer om att skapa ett gemensamt ägandeskap för organisationens utveckling och förändring. I fokus ligger att prestera och reflektera i grupp. Medskapa bygger på en tredelad process; Inledande scanning och planeringsprocess, Dialogenkät och återkoppling samt Workshop och handlingsplan.

Vi hjälper er genom hela processen

Vi har lång erfarenhet av medarbetarundersökningar och kan vara delaktiga genom hela er process i arbetet med medarbetarundersökningar. Från att skapa en enkät eller intervjuguide till att analysera resultat och hjälpa till med implementering av förbättringar. 

Klicka här för att läsa mer om medarbetarundersökningar.

medarbetarundersökningen