hållbarhet

Att arbeta med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Din med? Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är de tre hållbarhetsfrågorna som många organisationer jobbar med, medvetet som omedvetet. 

Handlar också ditt företags starkaste värderingar om hållbarhet? Kanske har ni det som värdeord? Det har vi. För oss innebär ett hållbart företag att förena socialt engagemang, miljöhänsyn och lönsamhet. Vi tror att lönsamheten kommer naturligt genom det gemensamma engagemanget för det sociala och för miljön. Genom ett hållbarhetsfokus kan företag jobba smartare och göra mer med mindre, samtidigt som attraktiviteten ökar för såväl medarbetare som kunder. 

För Attityd har hållbarhetsfrågor varit i fokus ända sedan starten 1995. Då var det mest miljö som identifierades vara hållbart. Idag handlar hållbarhet om tre dimensioner; den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. De, tillsammans med de 17 globala målen i Agenda 2030 involverar vi på Attityd i våra analyser och i våra arbetsprocesser. De kunskaper vi samlar på oss delar vi med våra kunder i de uppdrag som vi utför för deras utveckling.   

Miljömässiga dimensionen 

Grön tillväxt ger nya förutsättningar för företag och möter samtidigt miljöutmaningar genom smarta lösningar som kan innebära minskade utgifter för företaget och därmed stärka både miljö och ekonomi. 

Både som företag och som privatpersoner är vi på Attityd miljömedvetna. Vi tror på ”många bäckar små” där alla kan bidra på sitt sätt. Våra miljömål syftar till att minska miljöpåverkan från Attityds verksamhet och att lyfta fram miljö i vår kommunikation för att sprida exempel samt inspirera andra till att arbeta mer miljömedvetet. Vi arbetar också aktivt med interna miljömål för att hela tiden förbättra kunskap och rutiner kopplat till ett hållbart företagande.  

Attityd är miljödiplomerad sedan 2011 och vi söker medvetet uppdrag och projekt som handlar om bättre miljö inom områden som kollektivtrafik, bioekonomi eller cirkulär ekonomi. Många av de projekt som vi deltar i syftar till att effektivisera den tillverkande industrin – effektivisering i dessa branscher kan få stor inverkan på att minska klimatpåverkan från tillverkning. Även i projekt som inte direkt har en koppling till miljödimensionen tar vi ansvar för perspektivet, med målsättning att öka våra kunders medvetenhet och intresse för miljö.  

Sociala dimensionen 

Ett viktigt mål inom den sociala dimensionen är jämställdhet och minskad ojämlikhet ur perspektivet allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och samhället i stort. På Attityd arbetar vi med normkritiska arbetssätt och metoder där vi aktivt förhåller oss till båda begreppen. Vi gör även analyser utifrån andra sociala strukturer och konstruktioner som kan vara relevanta att beakta.  

I våra undersökningar ingår så gott som alltid bakgrundsvariabeln kön. Det tillåter oss att i efterhand analysera resultatet ur ett genusperspektiv och påvisa de skillnader och likheter som kan föreligga mellan män och kvinnor. Vi arbetar även medvetet med exempelvis språk och bild utifrån ett jämställdhetsperspektiv i såväl kundrelationer, med respondenter som till mottagare av våra rapporter.  

Vid de kvalitativa undersökningar som vi genomför beaktas alltid mångfaldsbegreppet och vi analyserar urvalet och analysen ur ett normkritiskt perspektiv. 

Ekonomiska dimensionen 

Flertalet av de utvärderingar av regionala utvecklingsprojekt som Attityd genomför syftar till att öka den ekonomiska tillväxten i gruppen små och medelstora företag i olika branscher, såsom besöksnäringen eller tillverkningsindustrin och därmed bidra till målen gällande anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Många projekt syftar också till att stödja företag att utveckla sina processer för innovation för att nå målen inom hållbar industri, innovationer och infrastruktur.