Enkät som metod

Att använda enkäter vid insamling av information är en av de vanligare metodernaEn välformulerad enkät ge dig ett bra underlag kring ett visst ämne som hjälper dig att fatta bättre beslut! Enkät är speciellt bra när du ska nå en större grupp människor och är speciellt effektiv för bland annat medarbetarundersökningar, besöksmätningar och varumärkesundersökningar.  

En enkät kan bestå av öppna eller slutna frågor där respondenten får chansen att fylla i svaret med egna ord eller svara på en fråga med givna svarsalternativ. Enkäten kan samla in data från enskilda personer, grupper eller delar av allmänheten. Vi delar in enkäter i tre olika sorter:  

Postenkät  

En postenkät innebär att avsändaren skickar ut ett fysiskt formulär till respondenten. Denna typ av enkät innebär att intervjuaren inte har möjlighet att påverka respondenten i sina svar. Frågorna i en postenkät måste vara lätta att förstå då det inte finns möjlighet för vidare förklaring. Denna typ av enkät lämpar sig bra vid känsliga frågor. Nackdelen är att genomförandet kan ta lång tid och att det varken går att ställa följdfrågor eller vara säker på att respondenten fyllde i enkäten på egen hand. 

Postenkäter används i dag i en lägre utsträckning men är fortfarande effektiv för att bland annat kunna nå en äldre målgrupp.  

Webbenkät 

Webbenkäter är både tids- och kostnadseffektiva och kan garantera respondentens anonymitet och snabb databearbetning. Denna typ av enkät sker digitalt och medför en snabb databearbetning. Att använda webbenkäter gör det möjligt att inkludera flera tekniska element så som ljud och film i enkäten. Det är däremot viktigt att tänka på urvalet när det kommer till webbenkäter då ett stort enkätutskick kan leda till ett stort bortfall. Det är därför viktigt att alltid vara noga med undersökningens urval. 

Besöksenkät

Besöksenkäter kan både vara självadministrerade, det vill säga att respondenten fyller i svaren på egen hand, och intervjuadministrerad där intervjuaren fyller i respondentens svar. En besöksenkät som är självadministrerad efterliknar en postenkät. Det är det personliga mötet som skiljer dem åt. Enkäten kan delas ut genom att exempelvis knacka dörr eller besöka en skolklass. Intervjuadministrerad besöksenkät innebär att intervjuaren markerar den intervjuades svar. Fördelen är att intervjuaren har möjlighet att förtydliga frågor och att genomförandet sker snabbt, ofta med en hög svarsfrekvens. Besöksenkäter kan dock vara kostsamma och olämpliga vid känsliga frågor. Här får även intervjuaren vara vaksam för att inte påverka respondenterna i sina svar.  

Enkät