Intervjuer som metod

Det kan upplevas som en djungel av olika typer av intervjuer. I den här artikeln presenterar vi de vanligaste intervjumetoderna och förklarar när och hur de olika intervjuformerna används på bästa sätt.  

När du ska se till vilken intervjumetod du ska välja är det några viktiga frågor du bör ställa dig. Vad är syftet med undersökningen? Är det resonemangen och argumenten som är det viktiga, eller är det en övergripande bild du vill åt? Vilken är din målgrupp? Vill du kunna visa upp bilder eller videoklipp? Vad vill du göra med resultatet? Svaren påverkar vilken typ av intervjumetod du bör välja.  

Olika intervjumetoder 

En vanlig intervjusituation är den så kallade personliga intervjundär intervjuaren har direkt kontakt med intervjupersonen. Det kan vara ett fysiskt möte såväl som ett digitalt möte eller ett telefonsamtal. Det är viktigt i dessa situationer att man som intervjuare inte på något sätt påverkar respondenten i sina svar. Den personliga intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad där du i den mer strukturerade formen håller dig till förutbestämda frågor. Medan de mer ostrukturerade samtalen utgår från en frågeguide, där frågor och formuleringar anpassas utifrån respondentens tankar, svar och resonemang kring ett ämne. 

Lär dig mer om strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer
Fokusgrupper 

Men vid flera tillfällen värderar vi på Attityd vikten av att inkludera flera röster i samma diskussion, så kallade fokusgrupper.  

– En fokusgrupp är bra när man vill att olika perspektiv och åsikter ska mötas, diskuteras och problematiseras. Vi kan intervjua två personer på varsitt håll, men sedan se att det finns ett värde i att dessa personer möts och delar med sig av varandras tankar. Och tillsammans kommer fram till någonting, Mikaela Jakobsson analytiker Attityd i Karlstad.  

Webbintervjuer 

En annan vanlig intervjumetod är när respondenten får svara på frågor via en webblänk –  webbintervju. Webblänken kan skickas i ett mail, i ett sms eller ligga som en öppen länk på utvalda hemsidor. Webbintervjuer har blivit allt vanligare då det är både tids- och kostnadseffektivt. Det möjliggör även att visa bilder och videoklipp. För att använda webbintervjuer som metod för datainsamling krävs att du har ett urvalsregister med e-postadresser till den målgrupp som du ska undersöka. Om det är en undersökning som riktar sig mot allmänheten är ett alternativ att genomföra den via en webbpanel. Webbpaneler har också ett antal bakgrundsvariabler som gör att man effektivt kan nå en specifik grupp, till exempel en specifik åldersgrupp, husägare, bilägare etc.  

Postala enkäter 

Undersökningsformen med postala enkäter är en traditionell metod som idag till stor del har ersatts av digitala metoder, så som webbenkäter och telefonintervjuer. Men därmed inte sagt att postala enkäter är ineffektiva i dagens samhälle. Metoden lämpar sig mycket bra när man som uppdragsgivare vill undersöka en målgrupp som exempelvis inte har tillgång till, eller inte har stor vana av datorer och därmed inte kan fylla i enkäten via Internet. Metoden väljs ibland också utifrån att ämnet är känsligt och att respondenter kan uppleva en anonym pappersenkät som den mest integritetsskyddannde intervjumetoden. För att få ett tillförlitligt resultat är det avgörande att enkätens utformning är lätt att förstå. 

I boken Marknadsundersökning – en handbok kan du lära dig mer om hur en undersökningsprocess går till och hur man använder sig av intervjuer som metod.