Primärdata och sekundärdata

Generellt sett finns två typer av data som används i undersökningar, det ena är primärdata och det andra är sekundärdata.  

Primärdata 

Primärdata är all den information som du själv samlar in i undersökningen. Datan samlar du in genom exempelvis enkäter, intervjuer, observationer eller experiment. Insamlingen kan avse att få information om en viss målgrupps yrke, inkomst, värderingar, attityder, beteenden, avsikter – listan kan göras mycket lång och anpassas efter just din undersöknings behov och syfte. Om du väljer att använda primärdata till din undersökning är det viktigt att tänka på att det kan ta tid att samla in eget material. Det kostar även pengar och tid samt att det krävs en viss kompetens att hantera. Men du kommer kunna lita på ditt material där data kommer vara aktuell och specialanpassad utifrån just dina behov!  

Sekundärdata 

Sekundärdata är den information som redan är insamlad, finns tillgänglig och som är relevant referensdata till din egen undersökning. Datan kan innefatta information från hemsidor, mötesanteckningar, dokument, tidningsartiklar, myndighetsinformation, undersökningsresultat med mera. Ett exempel på en stor, och ofta använd, sekundärdatabas är scb.se. Men du kan också söka i vanlig litteratur, personliga nätverk, andra databaser eller via internetsökningar. Kom ihåg att leta fram ursprungskällan för att vara säker på att det som står verkligen är sant och att du refererar korrekt! Om du väljer att använda sekundärdata som källa är det viktigt att fastställa dess tillförlitlighet – alltså vara införstådd i datas syfte, mål och metod. På så vis kan du själv avgöra om undersökningen är snedvriden eller felaktig. Det är viktigt att vara medveten om att sekundärdata inte är anpassad efter just dina behov, vilket kan innebära fel detaljinformation, och att den kan vara utdaterad. Det gör det viktigt att leta efter tid och datum! Däremot är det väldigt kostnadseffektivt, det tar mindre tid och det skapar möjligheter för jämförelser och utvärdering.  

Primärdata säkundärdata

Några snabba tips! 

  1. Ställ dig frågan vilken information din undersökning behöver. Behöver du sekundärdata, primärdata eller både och? 
  1. Var noga med att ta reda på vem, var, när och varför när du väljer att använda sekundärdata – reflektera över dess tillförlitlighet. 
  1. Väg noga för- och nackdelar med respektive data. Vad behöver just du för att få ett bra resultat av din undersökning?