Hur Attityd arbetar med tjänstedesign

Tjänstedesign som en del av Attityds historia

Sedan starten har vi på Attityd arbetat med användaren i centrum när vi hjälpt våra kunder att få information som de behöver för att bättre förstå hur de ska utveckla sin produkt, tjänst eller verksamhet. Idag möts vi av allt fler önskemål från våra kunder om att vi ska stödja dem i deras utvecklingsprocesser. Ett av våra tidigare kvalitetskriterier var att hålla en sluten process för att inte kundernas målgrupper skulle påverkas, en akademisk grund som vi höll hårt på. När nu våra kunder ber oss om stöd tar vi dem med på en utforskande resa tillsammans med oss och deras kunder i en helt öppen värld. Vi processleder, håller i metoden och faciliterar. Kunden och kundens målgrupp samskapar i en miljö där en mångfald av perspektiv möts. Det är i samskapandet när vi sätter behovet och människan i centrum som utveckling bäst åstadkoms.

Att förstå behovet

Från en av Attityds workshops

När vi börjar ett utvecklingsprojekt med våra kunder, lägger vi mycket tid och kraft på att utforska behovet. Det är sällan våra behovsanalyser visar på ett enkelt problem, utan det är alltid mer komplicerat än vi först trott. Ju mer komplexa problem, desto större behov av att utforska problemet och att skapa insikter kring det för att finna möjliga lösningar. Grunden i tjänstedesign är alltså att förstå individens beteende där slutanvändaren och kunden är i fokus och en del av designprocessen.

Vår verktygslåda

Arbetet utgår från utforskning av verkliga behov och upplevelser. Det sker iterativt genom att testning, utvärdering och vidareutveckling pågår genom hela processen. På det sättet blir fokus att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Som metod bidrar det också till att eventuella problem kan upptäckas tidigt och åtgärdas redan innan det finns en färdig lösning. Det finns olika modeller och metoder för att genomföra en tjänstedesignprocess. Vilka som används i varje specifikt sammanhang beror på just behov. De metoder som vi håller oss till i uppdragen där vi förändringsleder, kan ha stöd i en design thinking- eller en tjänstedesignsprocess. Verktygen vi använder är många. Här har vi en stor verktygslåda med metoder som vi under decennier har utforskat och kan till fullo. Det kan handla om vanliga enkäter, personliga intervjuer, observationer, dagboksstudier, peer-to-peer observationer, skuggning eller workshops.

Är du nyfiken på det här med tjänstedesignsmetod? Kom så berättar vi mer.

En Google-sökning på ordet tjänstedesign ger liknande förklaringar oavsett var informationen står. Den övergripande förklaringen är att det handlar om att skapa och vidareutveckla tjänster som ger bästa möjliga användarupplevelse. Något som skapar värde för den som tjänsten är till för. Genom att använda tjänstedesign som förhållningssätt fås väl grundade lösningar som säkerställer att användare får det som de har behov av och efterfrågar. På det sättet fås hållbara lösningar som bidrar till företagens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer, du hittar våra kontaktuppgifter här!

Ps. Så klart finns det tillfällen, behov och kontexter där den slutna processen är fortsatt viktig. Vi gör alltid överväganden kring vilken process som bäst fyller syftet.