Intervjuns olika strukturer

Intervjuer delas in i tre huvudsakliga typer sett till hur frågorna ställs: semistrukturerad, ostrukturerad och strukturerade intervjuer. Vilken intervjutyp man ska utgå ifrån beror på användningsområde och situation. 

Formaliserad eller informella konversationer?  

En intervju beskrivs som ett mer eller mindre strukturerat samtal. Intervjuer skiljer sig åt genom att vara: 

Semistrukturerade intervjuer –  

Inför en semistrukturerad intervju sammanställs ett frågeformulär, så kallad intervjuguide, med teman där samtliga frågor ställs till alla respondenter. Intervjuguiden används som ett vägledande dokument vilket gör att ordningen och innehållet kan ändras beroende på respondentens svar. Resultatet av en semistrukturerad intervju får en kvalitativ karaktär. 

Ostrukturerad intervju – 

Vid en ostrukturerad intervju har intervjuaren ingen lista på förutbestämda frågor utan samtalet är helt informell. Denna typ av intervjuform används när ett område ska undersöks på djupet. Ostrukturerade intervjuer kallas även för djupintervjuer. Trots att intervjuaren saknar nedskrivna teman är det viktigt att inte frångå ämnet. Resultatet av en ostrukturerad intervju får en kvalitativ karaktär.  

Strukturerade intervjuer – 

Vid strukturerade intervjuer är ett frågeformulär förberett inför intervjun. Under intervjun läser intervjuaren upp frågorna i samma följd till alla respondenter och kodas efter ett förbestämt kodschema. Strukturerade intervjuer används främst för ett kvantitativt resultat där man samlar in svar från flera respondenter.  

I boken Marknadsundersökning – en handbok kan du lära dig mer om hur en undersökningsprocess går till och hur man använder sig av intervju som metod.