Vad är en undersökning?

Ett kort svar på frågan är att en undersökning är en process där information systematiskt samlas in, analyseras och tolkas. En undersökning ger kunskap för bättre beslut gällande dina tjänster, produkter, medarbetare, din marknadsföring, ditt ledarskap, ditt projekt och mycket mer.   

En undersökning finns i många former, utseenden och kommer i många namn. Det gör det viktigt att som första steg inventera vad för kunskaper just du behöver för att ta nästa steg med din verksamhet. Genom att tydligt definiera dina behov underlättar du hela undersökningens arbete, likt att lägga grunden till ett hus, och därur få rätt kunskap för rätt beslut. 

undersökning

Hur du väljer att definiera dina behov avgör val av metod, vilken data som du bör använda, urval, datainsamling, analys och till sist rapportering. Det är viktigt att diskutera förväntningar på resultat, hur det ska hjälpa dig att nå uppsatta mål och hur undersökningens resultat ska användas och spridas. Dina behov kan vara omfattande och komplexa, vilket gör det viktigt att avgränsa utan att begränsa för snävt. En undersökning måste ha stort förklaringsvärde sett till det hela upplevda behovet, men samtidigt vara praktiskt genomförbar. 

Formulera ett syfte 

För att tratta ner det du vill ta reda på, göra det greppbart och ge det ett namn ska du formulera att syfte. Ett syfte har ofta tre olika karaktärer beroende på om det formulerat som en vad-, hur- eller varför-fråga.  

Vad? Passar ett explorativt syfte, likt en upptäcktsfärd. Syftet är bra när du inte vet så mycket om problemet utan vill få en övergripande bild av problemet.  

Hur? Passar ett deskriptivt syfte som ämnar beskriva en uppdaterad bild av problemet. Detta syfte är bra när du inte letar efter nya fenomen utan vill beskriva faktiska problem som du känner till.  

Varför? Passar ett förklarande syfte där du vill veta varför ett fenomen eller problem uppstår. Detta syfte är bra när du redan är bekant med problemet samt har en bra beskrivning av det.  

Några tips! 

  1. Avgränsa och definiera dina behov 
  1. Visualisera dina behov. Stylta upp det i olika delar, och använd gärna bilder eller modeller. 
  1. Formulera ett tydligt syfte kopplat till dina behov. Är det en vad-, hur- eller varför-fråga?