Interreg Sverige-Norge – ny programperiod

Attityd har genom åren haft förmånen att följa en rad Interreg-projekt i egenskap av följeforskare. Vi stöttar projekten och deras projektledare i att löpande fånga upp lärdomar viktiga för projektens framdrift. När vi tittar tillbaka på denna programperiod för Interreg kan vi konstatera flera positiva resultat där Interreg-projekt gynnar Värmland och våra värmländska företag!  

Ett exempel vi vill lyfta är från det nu pågående Bis-projektet (Bioeconomy Regions in Scandinavia), där klusterorganisationen Paper Province knutit samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Avtalet innebär samarbete över gränsen avseende frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Detta kommer bidra till hållbara lösningar kring användandet av trä.  

Ett annat fint exempel, både vad gäller effekter och ett väl utfört gränsöverskridande samarbete är projektet MECO (Music Ecosystems Inner Scandinavia) – läs mer om dem och vårt samarbete här.  

Interreg Sverige Norge 2021-2027 

Nu går vi in i nästa programperiod för Interreg Sverige- Norge. Kickoffen gick av stapeln i Karlstad i slutet av maj och första ansökningsperioden ligger redan öppen. Med en total budget om 47 miljoner euro fokuserar programmet på dessa fyra områden: 

  • En smartare gränsregion 
  • En grönare gränsregion 
  • En mer social gränsregion 
  • En starkare gränsregion 

För att få medel från programmet ska projektet tydligt bidra till ett gränsöverskridande mervärde, t ex genom att bidra till att lösa utmaningar som finns på båda sidor av gränsen, nyttja varandras möjligheter och resurser och/eller reducera gränshinder såsom lagar och regler. Detta så att Sverige och Norge kommer lite närmare varandra och gör det enklare och bättre att bo, leva och verka i regionen.  

Vem kan söka? 

De Interreg-medel som finns inom programmet kan sökas av forsknings- och utbildningsaktörer, näringslivs- och branschorganisationer, offentliga myndigheter, kulturorganisationer, stiftelser, ekonomiska och ideella organisationer.  

För svenska aktörer finansierar EU projekten till 65% av budgeten.  

Ser du ett behov eller samhällsutmaning som passar in mot något av programmets fokusområden? Ta chansen tillsammans med en part över den svensk-norska gränsen och sök finansiering för projekt över gränsen! Vi bistår gärna med framskrivning av projekt.

Det är riktigt kul att driva utveckling ”felles”!  

Två järnvägsspår blir ett.